LSS, Stöd och service

2 personer som håller händer

Stöd och insatser enligt LSS

Söker du stöd enligt LSS sker prövningen i två steg. Först fastställs om du tillhör någon av de tre grupperna lagen avser, de så kallade personkretserna. Därefter prövas om du har rätt till den sökta insatsen.

Vem kan få stöd enligt LSS?

Stöd enligt LSS kan ges till följande personkretsar:

 • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 • Personer med betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder.
 • Personer som till följd av andra stor och varaktig funktionsnedsättning, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och omfattande behov av stöd och hjälp.

Insatser som kan sökas enligt LSS

 • Personlig assistans
 • Ledsagarservice
 • Kontaktperson
 • Avlösarservice i hemmet
 • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 • Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år
 • Boende barn och unga, familjehem eller bostad med särskild service 
 • Boende vuxna, bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad
 • Daglig verksamhet
 • Rådgivning och annat personligt stöd. 
  Insatsen råd och stöd ansvarar regionen (landstinget) för. Det kan vara stöd i form av sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator eller dylikt.

Individuell plan

Du som får stöd och service enligt LSS har rätt att begära en individuell plan som upprättas tillsammans med dig eller din företrädare. Planen ska utgå från dina egna önskemål och är till för att klargöra den enskildes behov av insatser samt underlätta samordningen mellan de olika organ som den enskilde får stöd av.

Förhandsbesked

Om en person tänker flytta till en annan kommun ska personen få veta i förväg vilken hjälp han eller hon kan få i den nya kommunen. Man söker då om något som kallas förhandsbesked hos LSS-handläggaren i den kommunen man tänker flytta till. Ansökan behandlas på samma sätt som om personen vore bosatt i kommunen.