Ansöka om ny adress

VEM ANSVARAR FÖR ADRESSER?

Kommunen ansvarar för adressättning både i tätort och på landsbygden. Lantmäteriet förvaltar adresserna i Fastighetsregistret medan kommunerna ser till att uppgifterna i registret hålls aktuella. Adresser är viktigt för fungerande samhällsfunktioner såsom räddningstjänst, polis, ambulans samt leverans, men också för Skatteverkets folkbokföring.

Kommunstyrelsen är ansvarig över ortnamnsverksamhet och adressättning i Eda kommun. Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt enligt en delegeringsordning som kommunstyrelsen har antagit. Plansektionen bereder ärenden kring adressättning och det är hit du ska vända dig vid ansökan om ny adress.

De adresser som kommunerna fastställer kallas för belägenhetsadresser. Inom tätorter består dessa utav ett gatunamn och ett adressnummer. På landsbygden brukar adressen bestå av bynamn och adressnummer eller ett gårdsnamn. Postnummer och postort beslutas av Postnord.

VAD GÄLLER VID ANSÖKAN OM NY ADRESS?

Vid adressättning använder Eda kommun sig av ”Riktlinjer för ortnamnsverksamhet och adressättning”, antagen av Kommunstyrelsen 2020-06-02 § 96.

Ortnamn är ett sammanfattande begrepp för alla geografiska namn. Ortnamn omfattar såväl namn på gårdar, byar, kommuner, län och landskap etc. som gator och kvarter, broar, parker, torg och trafikleder.

DE KRAV SOM STÄLLS VID ADRESSÄTTNING ÄR FÖLJANDE:

  • Ortnamn ska vara på svenska, lätta att uttala, stava och uppfatta.
  • Namn som godkänts av Lantmäteriet ska i statlig och kommunal verksamhet användas i sin godkända form.
  • Ortnamn ska stavas enligt vedertagna regler för språkriktighet, om inte hävdvunna stavningsformer talar för annat. I Eda kommun faller ofta språkljud i slutet av en mening bort vilket får anses som en hävdvunnen stavningsform, sådana ortnamn kan godkännas (under förutsättning att inte ortnamnet godkänts av Lantmäteriet i annan form enligt stycket ovan).
  • Hävdvunna ortnamn ska inte ändras utan starka skäl.
  • Påverkan på hävdvunna namn ska beaktas vid nybildning av ortnamn.
  • Namnen ska vara bärare av platsens och områdets natur- och kulturhistoriska värden och historia. Den naturliga utgångspunkten för all namngivning i kommunen bör vara att försöka anknyta nya namn till något som finns eller har funnits på platsen.

KAN JAG ÄNDRA MIN ADRESS?

Befintliga adresser ändras inte utan starka skäl. Kontakta sidansvarig för mer information.