Vårdnad, boende, umgänge

Familjerätten arbetar i huvudsak med frågor som är reglerade i föräldrabalken (FB) rörande barns vårdnad, boende och umgänge, faderskap och adoption.

FAMILJERÄTTEN ERBJUDER SAMARBETSSAMTAL

  • Vi kan vara behjälpliga med att upprätta avtal gällande vårdnad, boende och umgänge.
  • Vi utför samarbetssamtal på uppdrag av domstolar.
  • Vi genomför även så kallade ”snabbupplysningar”, vårdnads- boende- och umgängesutredningar.

FAMILJERÄTTEN ARBETAR ALLTID MED BARNET I FOKUS

”Det är barnet som har rätt till sina föräldrar, inte föräldrarna som har rätt till barnet.”
”Det är inte barnet som separerar från sina föräldrar, det är föräldrarna som separerar från varandra.”

Vi tar ställning för barnet. Utredningar avhandlar alltid vad som är bäst för barnet snarare än att ta ställning för eller emot någon av föräldrarna. Vi är måna om att vara objektiva och försöka ge föräldrarna samma information och genomför företrädesvis samtal då båda parter deltar samtidigt. När vi i samråd med föräldrarna bedömer det lämpligt genomför vi barnsamtal. Barnet har rätt att uttrycka sin åsikt om det som rör dem.

SAMARBETSSAMTAL

Familjerätten erbjuder samarbetssamtal för de föräldrar som vill ha stöd i föräldrarollen efter en separation. Samarbetssamtalen syftar till att föräldrarna ska hitta gemensamma former för sitt fortsatta föräldraskap som separerade. Samarbetssamtalen fokuserar på föräldraskapet och barnets bästa vad gäller vårdnad, boende och umgänge.

Samtalen är frivilliga och kostnadsfria. Sekretess gäller.

ÖVERENSKOMMELSE ELLER AVTAL

Samarbetssamtalet kan leda till att föräldrarna gör en överenskommelse eller tecknar ett avtal.

ÖVERENSKOMMELSE

Överenskommelsen godkänns inte av handläggaren utan utgör en överenskommelsen mellan föräldrarna. Den är inte juridiskt bindande och man kan inte gå till domstol och kräva att motparten fullföljer den.

En överenskommelse kan vara muntlig eller skriftlig. Vi hjälper de föräldrar som så önskar att skriva ner sin överenskommelse för att ha den som stöd för minnet.

AVTAL

Avtal är juridiskt bindande och kan avse vårdnad, boende och/eller umgänge.
Ett sådant avtal blir bindande (som en dom i domstol) och kan verkställas om:

Det är till barnets bästa

Handläggaren godkänner det avtal föräldrarna kommit överens om.
Det är skriftligt, undertecknat av båda föräldrarna och utformat så att det går att verkställa