Misstanke om barn som far illa - anmälan

Flicka håller för öronen

ANMÄLA ORO

Socialtjänsten är den myndighet som tar emot och utreder anmälan om barn som far illa eller vuxen i behov av någon form av hjälp. Vi tar alltid kontakt med den person vars situation uppmärksammas till socialtjänsten.

En anmälan till socialtjänsten kan göras anonymt eller med namn. Om du kontaktar oss och delger ditt namn som anmälare så kan vi inte bortse från att vi vet vem du är (i särskilda fall kan vi sekretessbelägga uppgiften).

BARN

När det gäller barn som far illa är lagstiftningen tydlig och regleras i 14 kap 1 § Socialtjänstlagen. Lagtexten innebär en uppmaning till dig som allmänhet, att anmäla till socialtjänsten om du tror att ett barn riskerar att fara illa. ”Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden”.

ANMÄLNINGSSKYLDIGHET

Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården är skyldiga att genast anmäla om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Detta gäller även dem som är anställda hos sådana myndigheter. Anmälningsskyldighet gäller också dem som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som berör barn och ungdom eller annan yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet inom hälso- och sjukvården eller socialtjänstens område.

De som är verksamma inom familjerådgivning är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om att ett barn utnyttjas sexuellt eller utsätts för fysisk eller psykisk misshandlas i hemmet (2003:407).

Om anmälan från Barnombudsmannen gäller bestämmelserna i 7 § lagen (1993:335) om Barnombudsman.

Som yrkesutövare kan du inte vara anonym.

VUXEN

En vuxen kan själv välja om den vill ta emot stöd och hjälp eller inte. Endast om den vuxne har allvarliga missbruksproblem eller psykiska problem så finns lagstöd för att driva en utredning mot dennes vilja.

NÄR DU ANMÄLER BEHÖVER VI VETA:

  • Veta vem du är och din relation till den anmälan berör.
  • Om anmälan avser ett barn - vad heter barnet och dess föräldrar.
    Familjens adress.
  • Vi behöver uppgifter om vad din oro gäller, hur du fått uppgifterna.
    Om du ser ett tydligt behov som barnet/den vuxne har så vill vi gärna att du delger detta.
  • Socialtjänsten har även skyldighet att göra en bedömning av barns behov av skydd varför vi ställer frågor om detta.
  • Socialtjänsten måste även ta ställning till om en missbrukares situation är att anses akut, det vill säga livshotande.
  • Vi brukar kontrollera att vi uppfattat dig rätt.

VAD HÄNDER EFTER EN ANMÄLAN

När en anmälan inkommit till socialtjänsten rörande ett barn som far illa kontaktas alltid vårdnadshavarna. Om barnet är 15 år får barnet själv information. Om anmälan avser ett yngre barn görs en bedömning från fall till fall om barnet ska kontaktas i initialskedet.

En anmälan som rör en vuxen person innebär att denne kallas till socialkontoret för samtal om uppgifterna i anmälan.

Socialtjänsten genomför ett så kallat ”bedömningssamtal”. Detta innebär att vårdnadshavare och barn/den vuxne får ta del av anmälan. De ges möjlighet att bemöta uppgifterna i anmälan. Med detta samtal som grund beslutas om utredning ska inledas eller ej (11:1 Socialtjänstlagen).

Som anmälare kan du kontaktas för förtydligande av uppgifterna i anmälan eller som referent i utredningen.