Faderskap/Föräldraskap

Trygghet barn och förälder

BARNETS RÄTTIGHET

Alla barn har rätt att få veta vem som är deras biologiska föräldrar. Om föräldrarna är gifta då barnet föds blir fadern automatisk betraktad som pappa.

FASTSTÄLLANDE AV FADERSKAP

Om modern är ogift när ett barn föds ska faderskapet fastställas. Faderskapet fastställs genom en så kallad faderskapsbekräftelse på socialkontoret. Modern får efter barnets födelse ett meddelande hem där hon ombeds kontakta handläggare på socialkontoret för
att beställa tid för besök.

OSÄKERHET OM FADERSKAP

Om det råder osäkerhet om faderskapet kan en DNA-analys göras.

VÅRDNAD VID BARNETS FÖDELSE

När ett barn till en ogift kvinna föds är modern ensam vårdnadshavare. I samband med fastställande av faderskap eller föräldraskap finns möjlighet att göra en anmälan om gemensam vårdnad. För barn som föds inom äktenskapet får föräldrarna automatiskt gemensam vårdnad.