Vård och stöd

Utemiljö på ett äldreboende

Vår verksamhet

Vård och stöd ansvarar för omsorg om äldre och enskilda med psykiska och fysiska funktionshinder. Den kommunala hälso- och sjukvården, barn- och ungdomsvården samt missbruksvården hör också till verksamhetens uppgifter.

Verksamheten ansvarar även för familjerätt, ekonomiskt bistånd till familjer och enskilda, familjerådgivning samt handläggning av alkoholtillstånd och bostadsanpassningsbidrag.

Verksamheten styrs av ett flertal lagar, bland annat socialtjänstlagen SoL, hälso- och sjukvårdslagen HSL och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS.

Organisation

Vård och stöd leds övergripande av verksamhetschef (socialchef) och är organiserad i två avdelningar:

  • Vård och omsorg
  • LSS och socialpsykiatri

Vård och omsorg leds av områdeschefer och är organiserat i 8 områden med 91 platser inom särskilda boenden för äldre och dementa, 18 platser inom korttidsvård varav 6 platser för dementa, hemtjänst inklusive nattpatrull och dagverksamhet. Ett område ansvarar för kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser inom hela vård och stöd verksamheten.

LSS och socialpsykiatrin leds av två områdeschefer och består bland annat av 3 gruppboenden och 1 serviceboende, daglig verksamhet, personliga assistenter samt boendestöd inom socialpsykiatrin.