Samhällsbyggnad

deltidsanställd räddningspersonal på övning

Vår verksamhet

Budgeten för Samhällsbyggnad omfattar på kostnadssidan 151 milj. kr och på intäktssidan 66 milj. kr. Inom verksamheten arbetar totalt ca 165 personer inklusive deltidsanställd räddningspersonal.

Målet för vår verksamhet är att ge god service till kommunens invånare och näringslivet samt arbeta för en god boendemiljö. 

Organisation

Samhällsbyggnad består av fem sektioner som också är fristående resultatenheter.

Samhällsbyggnad handlägger bidragsärenden för enskilda vägar och enskilda VA-anläggningar, trafiksäkerhetsfrågor, torghandel, parkeringstillstånd för rörelsehindrade, försäljning av tomtmark för handel, industri och bostäder.

Plan- och fastighetssektionen

Svarar för planläggning av såväl detaljplaner som översiktsplaner, kart- och mätningsverksamhet samt GIS-verksamheten mm. 

Är huvudman för kommunens fastigheter som skolor, förskolor, äldeboenden, industrilokaler, bibliotek samt kommunens jord- och skogsbruksmark. Uthyrning och förvaltning av kommunens lokaler sker genom Eda Bostads AB. Sektionschef är plan- och fastighetschef.

Kostsektionen

Ansvarar för mathållning till skolor, förskolor och äldreboenden.
Sektionschef är kostchef Annika Bryngelsson.

Räddningssektionen

Ansvarar för kommunens räddningstjänst med beredskap för utryckningar vid brand, trafikolyckor eller andra slags olyckor. Stora resurser satsas på information och förebyggande skydd för att minska antalet olyckor i samhället. Räddningtjänsten är gemensam för Säffle, Arvika och Eda kommuner. Ledningen har kontor vid brandstationen i Arvika och räddningschef är Mattias Larsson.

Teknik i Väst AB

Teknik i Väst AB ägs gemensamt av Arvika Teknik AB och Eda kommun och har till uppgift att serva båda kommunerna med kommunaltekniska tjänster. Teknik i Väst AB är ett resursbolag för drift och skötsel inom områdena gator och vägar, vatten och avlopp samt renhållning för Arvika och Eda kommuner. I resursbolaget finns personal från Arvika Teknik AB och gatusektionen i Eda i en gemensam organisation som arbetar på uppdrag av respektive kommun och kommunalt ägarbolag. Ledningen har kontor i Arvika.
VD för Teknik i Väst AB är Anders Norrby.