Individ och familjeomsorgen

Myndighetsenheten leds av en avdelningschef och består av socialsekreterare som fattar beslut om insatser inom individ- och familjeomsorg,

VÅR VERKSAMHET
Individ och familjeomsorgen ansvarar även för familjerätt, ekonomiskt bistånd till familjer och enskilda, familjerådgivning, barn- och ungdomsvården samt missbruksvården.

Verksamheten styrs av ett flertal lagar, bland annat socialtjänstlagen SoL, lagen om vård av unga LVU och lagen om vård av vuxna missbrukare LVM.