Bildning

Elever på musiklektion

Vår verksamhet

Vår verksamhet bedrivs för barn, ungdomar och vuxna. En verksamhet som berör alla Edabor.
Den består av 4 områden under ledning av skolchefen. Inom vår verksamhet arbetar c:a 250 personer.

Förskola och annan pedagogisk verksamhet

Omfattar all barnomsorg som berör barnen 1-6 år d.v.s. förskola och pedagogisk omsorg (familjedaghem). Förskola och pedagogisk verksamhet regleras i skollagen.
Om ditt barn är skrivet i annan kommun kan barnet få plats i förskoleverksamheten i Eda kommun. En särskild ansökan måste göras och hemkommunen får möjlighet att yttra sig.

Grundskola inkl. förskoleklass, fritidshem och särskola

Omfattar all skola och skolbarnomsorg som berör barn/unga 6-16 år. All skolverksamhet regleras i skollagen. Uppdraget för all skolverksamhet är fostran och lärande, en grundläggande och avgörande del i det livslånga lärandet.

Musikskola

Musikskolan riktar sig till i första hand alla barn och ungdomar i kommunen som vill fördjupa sitt musikintresse genom instrumental och ensembleundervisning men finns även till hands för kommunens övriga innevånare som musikalisk resurs.

Vuxenutbildning och SFI

Omfattar utbildning från 20 år, vuxenutbildning och svenska för invandrare.