Utvecklingskontor i Västra Värmland

Pandemin har påverkat invånare, företag och verksamheter i Värmland, inte minst har den stängda gränsen bidragit till påverkan för gränshandel och besöksnäring.

Arvika, Eda, Årjäng och Torsby kommuner fick stöd av regionen för att diskutera stödinsatser. Arbetet har resulterat i Utvecklingskontor västra Värmland som omfattar två projekt.

Det ena projektet pågår fram till den 31 december 2022 med fokus på invånare i gränskommunerna som i en omställning kan komma behöva kompetensutveckling. Projektet drivs av Arvika Näringslivscentrum och samverkansparter är de fyra kommunerna. Projeketet omfattar 2,1 miljoner kronor och finanserias av regionen och kommunerna.

Det andra projektet pågår till den 31 oktober 2023 och omsluter 12 miljoner kr. Projektet finansieras av EU, Region Värmland och de fyra kommunerna. Projektet har ett fokus på små och medelstora företag samt platsutveckling i gränskommunerna. Prioriterade företag är branscher som drabbats särskilt hårt av pandemin som handel/gränshandel/besöksnäring. Arvika Näringslivscentrum driver projektet i nära samverkan med kommunernas näringslivsenheter och nära företagen.