Vindkraft

Vindkraftverk

I nuläget finns inga vindkraftverk i Eda kommun. Det finns en antagen vindbruksplan där kommunen pekat ut lämpliga områden för vindbruk.

Planen är utformad för att både underlätta för framtida etableringar och samtidigt åstadkomma så liten negativ miljöpåverkan som möjligt till följd av framtida vindkraftutbyggnad.

Med planen som underlag underlättas också planering för de kringföretag som vindkraftetableringar för med sig, främst sett till behov av framtida förstärkningar i elnätet. Vindbruksplanen är också ett sätt för kommunen att visa hur man avser hantera planeringsramen.

Vindbruksplanen antogs av kommunfullmäktige 2015-05-27 och är ett tillägg till kommunens översiktsplan. Du hittar vindbruksplanen på samma ställe som översiktsplanen.