Värmepump

Innan du installerar en värmepump som tar tillvara värme från berg, jord, grund- och ytvatten måste du göra en anmälan till miljö- och byggavdelningen. Du behöver inte anmäla luftvärmepumpar. Detta framgår av 17 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Anmälan

För anmälan om installation av värmepumpsanläggning används en e-tjänst, anmälan ska lämnas in i god tid innan installationen påbörjas. Påbörja inte installationen förrän du har fått ett beslut från miljö- och byggnadsavdelningen.

En situationskarta i lämplig skala ska bifogas till anmälan. På kartan ska följande markeras:

  • Byggnader, planerat borrhål eller kollektor, tomtgränser, vägar och vattendrag.
  • Andra bergvärmehål inom 30 meter från det planerade borrhålet.
  • Dricksvattentäkter inom 50 meter från värmepumpsanläggningen. Observera att egna dricksvattentäkter kan förekomma inom verksamhetsområde för kommunalt VA, även om det är ovanligt.
  • Avloppsanläggningar inom 50 meter från planerat borrhål, eller inom 10 meter från kollektorslinga (jordvärme). Tänk på att du ansvarar för att skydda dina grannars dricksvattentäkter och kan bli skyldig att ersätta eventuella skador på dessa.
    Om du planerar att anlägga borrhålet mindre än 10 meter från din fastighetsgräns eller vägens mitt krävs ett grannyttrande.

Avgift

För handläggningen av anmälan tas en avgift enligt kommunfullmäktige fastställd taxa.

Mer information

För anläggningar med en uteffekt över 100 kW gäller delvis andra regler. Kontakta miljö- och byggavdelningen för mer information. Även frågor om anmälan, regler med mera kan ställas till Miljö- och byggavdelningen, se kontaktuppgifter. Frågor som rör värmeanläggningars teknik, effektivitet och ekonomi samt frågor om bidrag kan ställas till kommunens energirådgivare.