Särskilt förordnad vårdnadshavare

Om ett barns föräldrar är avlidna eller inte kan ha vårdnaden om barnet, till exempel på grund av sjukdom, ska en särskilt förordnad vårdnadshavare utses som barnets förmyndare. Det är tingsrätten som beslutar om detta efter en ansökan från kommunens socialtjänst.

Den som är särskilt förordnad vårdnadshavare är också förmyndare för den underårige. Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare medan socialtjänsten har ansvaret över vårdnadshavare.

Alla särskilt förordnade vårdnadshavare står under överförmyndarnämndens tillsyn när det gäller barnets ekonomi.

Särskilt förordnade vårdnadshavare ska i början av sitt uppdrag, senast två månader efter att beslut fattats om förordnande, lämna in en förteckning över barnets tillgångar till överförmyndarnämnden. Därefter ska en årsredovisning lämnas varje år före den 1 mars. När uppdraget upphör ska en sluträkning lämnas in inom en månad.