God man, förvaltare, förmyndare

Den politiskt valda överförmyndarnämnden har tillsynen över gode män, förvaltare och förmyndare. Tjänstepersoner på Överförmyndarenheten sköter det praktiska arbetet kring detta.

Överförmyndare eller överförmyndarnämnd är en obligatorisk verksamhet som måste finnas i alla kommuner. Deras uppgift är bland annat att rekrytera, utbilda och ha tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare.

Arvika kommun har tillsammans med Eda kommun en gemensam överförmyndarnämnd, Arvika-Eda överförmyndarnämnd. Arvika kommun är värdkommun för den gemensamma nämnden som ingår i Arvikas organisation.

På Arvika-Eda överförmyndarnämnds uppdrag arbetar tjänstepersoner på Överförmyndarenheten bland annat med att granska redovisningar och utreda behov av god man eller förvaltare.

Sekretess och tystnadsplikt

Hela överförmyndarverksamheten skyddas genom en stark sekretess i sekretesslagen. Den innefattar tystnadsplikt för alla berörda i verksamheten.