Förmyndare

Vem är förmyndare?

I Sverige blir alla myndiga när man fyller 18 år. Det innebär att man förväntas och har rätt att sköta sig själv och sina ekonomiska förhållanden. För ett barn som inte fyllt 18 år är det föräldrarnas uppgift att ansvara för barnets ekonomi. Pengar som barnet förvärvat själv exempelvis genom arbete får barnet själv ansvara för.

Lagen skiljer på vårdnadshavare och förmyndare. Vårdnadshavare är den som har omsorgen om barnets person och förmyndare är den som förvaltar barnets ekonomi.

För barn som står under vårdnad av båda föräldrarna är föräldrarna gemensamt även barnets förmyndare. För barn som står under vårdnad av endast den ena av föräldrarna är den föräldern ensam förmyndare.

Alla föräldrar till barn under 18 år står under överförmyndarnämndens tillsyn när det gäller barnets ekonomi.

Vad gör förmyndaren - överförmyndarnämnden?

Föräldrarnas ansvar som förmyndare är att företräda sitt omyndiga barn i ekonomiska angelägenheter. När barnet fyllt 16 år ska han eller hon enligt lagen ges möjlighet att påverka viktiga beslut. Det finns inget hinder att även yngre barn yttrar sig, men det är inget lagkrav förrän barnet fyllt 16 år.

Överförmyndarnämndens uppgift är att se till att barnets tillgångar inte används på ett felaktigt sätt. Grundregeln är att barnets tillgångar ska placeras tryggt och säkert samt ge skälig avkastning. Barnets tillgångar förvaltas av förmyndarna under skadeståndsansvar. Barnets pengar ska användas till barnet – inte till föräldrarna eller syskon. Barnets pengar får heller inte skänkas bort. Föräldrar har försörjningsplikt för sina barn även om barnen har egna tillgångar.

Redovisning av barnets tillgångar

Om barnets tillgångar överstiger åtta prisbasbelopp (380 800 kr år 2021) är föräldrar/förmyndare skyldiga att redovisa förvaltningen av barnets tillgångar till överförmyndarnämnden. Detta gäller också om barnet äger fast egendom eller nyttjanderätt till fast egendom.

Förmyndare är skyldiga att upplysa överförmyndarnämnden om att barnet har tillgångar som överstiger åtta prisbasbelopp eller blivit ägare till fast egendom.

Efter att överförmyndarnämnden får kännedom om att barnets tillgångar överstiger åtta prisbasbelopp begärs en tillgångsförteckning från förmyndare. Därefter ska förmyndare redovisa barnets tillgångar i en årsräkning varje år. Årsräkningen ska lämnas in till överförmyndaren före den 1 mars.

Spärrade bankkonton

Enligt reglerna i Föräldrabalken ska utbetalningar till ett omyndigt barn i vissa fall, till exempel vid arv eller försäkringsutbetalning, göras till ett överförmyndarspärrat konto, om utbetalningen överstiger ett prisbasbelopp (47 600 kr år 2021). Den som gör utbetalningen är skyldig att informera överförmyndarnämnden om att en utbetalning till en underårig har gjorts.

Överförmyndarspärr på ett konto innebär att förmyndare inte får ta ut pengarna utan överförmyndarnämndens samtycke. Ansökan om uttag från överförmyndarspärrat konto görs via e-tjänsten ”Ansökan om uttag”.Har barnet fyllt 16 år ska barnet samtycka till uttaget. Det finns inget hinder att även yngre barn får samtycka, men det är inget lagkrav förrän barnet fyllt 16 år.

Testamente eller gåva

Om någon vill testamentera eller ge bort pengar i gåva till en omyndig, och vill att överförmyndarnämnden ska kontrollera förvaltningen, kan givaren eller testatorn bestämma detta (oavsett belopp). Pengarna sätts då in på ett konto med överförmyndarspärr. Insättaren meddelar sedan överförmyndarnämnden att pengarna ska stå under överförmyndarnämndens kontroll.

Överförmyndarnämndens samtycke

Vissa rättshandlingar kräver överförmyndarnämndens samtycke oavsett hur stora tillgångar barnet har, till exempel:

  • Om barnet är inblandat i rättshandling som rör fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt.
  • Köp av aktier eller andra värdehandlingar, till exempel en kapitalförsäkring
  • Om barnet är delägare i ett dödsbo.
  • Om barnet ska låna pengar eller låna ut pengar.
  • Om barnet har fyllt 16 år och ska bedriva rörelse

Har barnet fyllt 16 år ska det framgå i ansökan om barnet samtycker till rättshandlingen. Det finns inga hinder att även yngre barn får redogöra för sin inställning i ansökan.

Tillfällig god man

I vissa fall får förmyndaren inte företräda sitt omyndiga barn. Detta gäller till exempel när både barnet och förmyndaren är delägare i samma dödsbo eller tillsammans ska köpa eller sälja en fastighet.

I sådana fall utses en tillfällig god man som ska företräda barnet vid den aktuella rättshandlingen. Mer information om tillfälllig god man