Anhörigbehörighet, framtidsfullmakt

Med stöd av anhörigbehörighet eller framtidsfullmakt kan anhöriga hjälpa en person i vissa ekonomiska frågor. Detta sker utan överförmyndarnämndens inblandning.

Anhörigbehörighet

Anhörigbehörigheten innebär att en anhörig kan företräda en enskild person om denne efter sin 18-årsdag tappat förmågan att ha hand om sina angelägenheter på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande. Det är samma medicinska kriterier som för god man eller förvaltarskap och det ska vara uppenbart att den enskilde tappat sin förmåga.

Några exempel på åtgärder som omfattas av anhörigbehörigheten kan vara:

  • betala räkningar
  • föra över pengar mellan den enskildes konton
  • lämna inkomstdeklaration
  • teckna hemförsäkring
  • reklamera felaktiga produkter
  • ansöka om bostadsbidrag och annat bistånd från de sociala myndigheterna innefattande bland annat hemtjänst, färdtjänst och särskilt boende

Framtidsfullmakt

Lagen om framtidsfullmakter innebär en lagstadgad rätt för privatpersoner att upprätta en fullmakt som blir giltig när han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande inte längre kan ta hand om sina angelägenheter. Fullmakten utställs alltså för ett framtida behov.

Fullmaktsgivaren bibehåller sin rättshandlingsförmåga, det vill säga kan, trots att det finns en framtidsfullmakt som har trätt i kraft, ingå avtal, hantera sina personliga och ekonomiska angelägenheter, med mera.

Fullmakten får omfatta de personliga eller ekonomiska angelägenheter som fullmaktsgivaren själv bestämmer, till exempel skötsel av löpande ekonomiska angelägenheter såsom att betala räkningar, hantera avtal om hyra, el, och andra abonnemang. Den kan även omfatta förvaltning av tillgångar såsom tillgångar i bank.

Fullmakten får inte omfatta åtgärder inom hälso-, och sjukvård, eller tandvård, till exempel att bestämma viss vård. Fullmakten får inte heller omfatta frågor om att ingå äktenskap, bekräfta faderskap, upprätta testamente, och liknande frågor av personlig karaktär.