Överklagan, klagomål

Överklagan

Om du inte är nöjd med ett beslut som fattats av överförmyndarnämnden kan du överklaga beslutet. Information om möjligheten att överklaga och hur det går till bifogas alla myndighetsbeslut.

Klagomål

Om du vill framföra klagomål på hur en förmyndare, god man eller förvaltare sköter sitt uppdrag ska du vända dig till överförmyndarenheten. Vi ser gärna att du lämnar ditt klagomål skriftligt då den det gäller kommer att få yttra sig över innehållet i klagomålet.

Om du vill framföra klagomål på Arvika-Eda överförmyndarnämnd vänder du dig till Länsstyrelsen i Dalarna, som utövar tillsyn över överförmyndarnämnden.