Ansöka eller anmäla

Ska du göra om, göra nytt eller ändra ditt enskilda avlopp? Beroende på vad du ska göra så behöver du ett tillstånd, eller lämna in en anmälan till Miljö- och byggavdelningen innan. Är du osäker på vad som gäller i ditt fall så kontakta alltid Miljö- och byggavdelningen i god tid innan för att ta reda på det. Om du tar saken i egna händer är risken att du får göra om allt och betala en straffavgift.

Vare sig det gäller ansökan eller anmälan är det viktigt att den inkommer till Miljö- och byggavdelningen i god tid innan ni avser påbörja arbetet. Behöver du ett tillstånd för det du ska göra så får du inte påbörja arbetet först du har tillståndet. Om det du ska göra endast kräver en anmälan måste denna inkomma minst 6 veckor innan du påbörjar åtgärden för att Miljö- och byggavdelningen ska hinna handlägga ärendet.

Här nedan kan du läsa om hur vi handlägger en ansökan om tillstånd för att anlägga en ny avloppsanläggning. 

  1. Ansökan. Du lämnar in ifylld ansökningsblankett till Miljö- och byggavdelningen som handlägger ansökan på delegation från Mynidghetsnämnden. Till blanketten bifogas bl.a. en situationsplan där avloppsanläggningen är inritad och dricksvattenbrunnar i närområdet är markerade.
  2. Platsbesök. Du får på plats berätta för den miljö- och hälsoskyddsinspektör som handlägger din ansökan, hur du tänkt utforma ditt avlopp. Ansvaret att utforma och placera anläggningen ligger på dig som sökande. Om du själv inte är kunnig på området kan det vara bra att ta hjälp av t.ex. en erfaren avloppsentreprenör eller konsult. Vid platsbesöket får gärna den entreprenör som ska utföra jobbet närvara. I Eda kommun finns entreprenörer som genomgått Maskin Entreprenörernas diplomutbildning för anläggande av små avlopp.
  3. Kompletteringar. Om fler uppgifter behövs för fortsatt handläggning av din ansökan, får du muntligt eller skriftliga upplysningar om vilka kompletteringar du behöver komma in med.
  4. Remiss. Om kringliggande fastighetsägare bedöms kunna vara berörda av den planerade avloppsanläggningen, ges fastighetsägarna möjlighet att yttra sig. Yttrandetiden är 3 veckor.
  5. Beslut och avgift. Beslut fattas när ansökan har handlagts enligt ovan. Handläggningstiden varierar beroende på när en komplett ansökan finns inne och om remissutskick behövs. Faktura för ansökningsavgiften skickas ut separat. Avgiften för avlopp med WC för ett hushåll är 6 540 kr. Kontakta Miljö- och byggavdelningen för upplysning om vad avgiften är för andra typer av avlopp såsom t ex. sluten tank.

Anmälan om ändring av befintligt avlopp med WC

Har du en avloppsanläggning och planerar att ändra utformningen eller om
avloppsvattnets mängd eller sammansättning ändras, ska anmälan göras till
Miljö- och byggavdelningen. Ärendegången är i princip den samma som för en tillståndsansökan och samma blankett för tillståndsansökan ska användas. Anmälan behöver inte göras vid byte av ledning eller slamavskiljare t ex vid stopp eller läckage, om det kan betraktas som underhåll och ledningen eller slamavskiljaren inte får en ny placering. Att ersätta en gammal markbädd med en ny är anmälningspliktigt.

Anmälan av avlopp utan WC

Att anlägga enskilt avlopp för enbart BDT-vatten, dvs. bad, disk och tvätt ska anmälas till miljösektionen. Ärendegången är i princip den samma som för en tillståndsansökan och samma blankett som för tillståndsansökan ska användas.

Kunskapsbanken på nätet 

Hur avlopp fungerar, underhålls och vilken typ av lösning som är bäst kan vara krångligt och ta tid att sätta sig in i. Avloppsguiden är en hemsida som samlat fakta och information om det mesta i avloppsväg. Med hjälp av hemsidan kan du enkelt läsa på om avlopp hemma i lugn och ro. När du bestämt dig eller hittat lite olika lösningar är du välkommen att kontakta Miljö- och byggavdelningen för att få veta vad vi har för krav och synpunkter.

Val av entreprenör

Du får själv välja vilken entreprenör du vill använda, så länge personen är sakkunnig. Läs mer om vad du ska tänka på när du anlitar en gräventreprenör på avloppsguiden