Allmänna avtalsvillkor

Nya avtalsvillkor för leveranser av fjärrvärme

Energiföretagen Sverige har tillsammans med Konsumentverket, Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta arbetat fram ett förslag till revideringar av de allmänna avtalsvillkoren för fjärrvärmeleveranser till enskild konsument och till näringsidkare. Avtalsvillkoren kan läsas och laddas ned från vår hemsida www.eda.se/edaenergi under rubriken Avtalsvillkor.

När börjar villkoren gälla?

De reviderade allmänna avtalsvillkoren gäller från och med den 1 september 2023.
Enligt Fjärrvärmelagen (2008:263) ska kunden få underrättelse om villkorsändringar senast två månader innan de ska börja gälla. Kunden ska samtidigt upplysas om skälet till att villkoren ändras och om deras rätt till att begära förhandling, ansöka om medling och att säga upp avtalet.

Vad är nytt i villkoren?

Utöver några mindre språkliga justeringar så är de viktigaste förändringarna:

  • Bestämmelserna under avsnitt 5 ”Mätning, insamling av mätvärden, information om energianvändningen, faktureringsinformation och fakturering”. Där återges delar av Ei:s föreskrift, exempelvis att konsumenten ska få del av betydligt mer information i eller tillsammans med fakturan (se avsnitt 5.10 och 11.1).
  • En rad begrepp/termer har ändrats för att korrespondera med gällande författningar.
  • I avsnitt 1.1 har ett förtydligande införts gällande konsumentens ställning (”Det är endast möjligt att avtala om villkor som är till fördel för konsumenten i jämförelse med dessa allmänna avtalsvillkor.”)
  • En mening i avsnitt 9.1 har strukits. Den gav exempel på vad som kan utgöra ”saklig grund” för uppsägning av en kund. Detta medför dock inte någon förändring i sak.

Kundens rättigheter i övrigt

Du som kund har enligt 19§ i Fjärrvärmelagen (2008:263) rätt att begära förhandling om de ändrade villkoren, om det begärs inom tre veckor från den dag du underrättas om de ändrade avtalsvillkoren. Efter avslutad förhandling har kunden enligt 10§ också rätt att begära medling. Enligt 22§ har kunden rätt att säga upp avtalet.