Fastigheter och lantmäteri

Fastighetsgränser och gränspunkter

All mark i Sverige är uppdelad i fastigheter och det är Lantmäteriet som är ansvarig myndighet.

Lantmäterimyndigheten har ansvaret för all fastighetsbildning i Sverige, de handlägger alla ärenden som rör fastigheter och gränser. Om du har frågor kring fastighetsgränser vänder du dig till Lantmäteriet, webbsidan Fastigheter | Lantmäteriet (lantmateriet.se) hjälper dig vidare.

Om du funderar på var gränsen går, se Oklarheter kring fastighet | Lantmäteriet (lantmateriet.se).

Via Lantmäteriets E-tjänst Min fastighet | Lantmäteriet (lantmateriet.se) hittar du detaljerad information om din egen fastighet.

För frågor gällande vem som äger en viss fastighet hänvisas till Lantmäteriet. Med hjälp av deras E-tjänst Vem äger fastigheten | Lantmäteriet (lantmateriet.se) kan du själv söka fram ägare till en fastighet.

GRÄNSER OCH GRÄNSPUNKTER

All mark är indelad i fastigheter. Fastighetsgränsen är skiljelinjen mellan två fastigheter. Fastighetsgränsen går mellan de gränspunkter som vanligtvis beslutats vid en lantmäteriförrättning, den har markerats på marken och redovisats på kartan. Gränspunkterna är i de allra flesta fall markerade på marken med rör, stenar eller liknande. 

Gränser i en ”vanlig” karta kan vara av väldigt varierande kvalitét- från centimeternoggrannhet till tiotals meters osäkerhet och de är inte juridiskt bindande. Det innebär att du inte med självklarhet kan utgå från kartans gränser om du vill bygga, avverka skog eller göra andra åtgärder på en fastighet.

Kartor och handlingar som upprättats vid en Lantmäteriförrättning är det viktigaste hjälpmedlet för att se var gränser går. Det är gränsmarkeringar på marken som enligt bestämmelse i jordabalken är det som i första hand rättsligt visar var fastighetsgränser mellan fastigheter är belägna.

Du bör veta var du har dina gränser och gränsmarkeringar:

  • Fastighetsgränsen spelar roll för hur och var man får bygga. Ta reda på vad som gäller och var du har din gräns så att du inte behöver riva något som byggts på fel ställe eller på fel sätt!
  • Det är straffbart att förstöra eller ändra en gränsmarkering. Du får inte flytta, rubba eller kapa befintliga gränsmarkeringar- och du får inte på egen hand sätta tillbaka en gränsmarkering där du tror att den stod. Se till att du vet var du har gränser och markeringar så att du inte av misstag råkar göra något av ovanstående!
  • Har dina gränsmarkeringar av någon anledning försvunnit så kan det bli kostsamt med en fastighetsbestämning (som Lantmäteriet utför) - ta därför hand om dina gränsmarkeringar!

Är du intresserad av kartor och GIS kan du läsa mer här.