Översiktsplan och detaljplaner

Tjänsteman som håller upp karta

Fysisk planering handlar om hur mark- och vattenområden ska användas. Detta regleras genom planer och det finns tre olika typer av kommunala fysiska planer: översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser. Här kan du läsa mer om de olika planerna.

En god samhällsplanering är viktig för att uppnå en hållbar utveckling och målet är att bidra till hållbara livsmiljöer ur ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Genom planmonopolet har kommunen beslutanderätt i planeringsfrågor. Detta innebär dock inte att kommunen har total frihet, utan bedömningen måste göras utifrån olika allmänna intressen som nämns i Plan- och bygglagen samt enskilda intressen. Dessa ska vägas emot varandra genom en öppen och demokratisk process.

Här kan du läsa mer om översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser samt planprocessen. Du kan även läsa om hur du kan påverka och pågående planarbeten.