Strandskydd

Illustration av strandskyddet

Strandskyddet syftar till två syften; att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Det är tack vare strandskyddet vi fritt kan röra oss längst strandlinjen. Vill du genomföra en åtgärd inom strandskydd kan du behöva söka strandskyddsdispens.

Strandkyddet gäller från strandlinjen både ut i vattnet och upp på land. Det generella strandskyddet ligger på 100 meter, men kan i vissa fall utökas till 300 meter. I Eda kommun gäller utökat strandskydd kring Hugn, Vadjungen, Ränken, Bysjön samt hela Västra och Östra Buvattnet.

Vad innebär strandskyddet?

Inom strandskyddet får inte nya byggnader uppföras. Man får inte heller ändra byggnaders användning, t.ex. bygga om en fiskebod till ett fritidshus, om det hindrar allmänheten från att tillträda området. Åtgärder som inte heller är tillåtna är att anlägga bryggor, sätta upp staket, schakta, spränga eller fälla mer än enstaka träd.

Ekonomibyggnader och undantag

Byggnader som behövs för jordbruk, fiske, skogsbruk eller renskötsel, såkallade ekonomibyggnader, är undantagna förbudet. Detta dock enbart om de måste ligga i strandskyddat område för sin funktions skull. 

Kan jag söka dispens från strandskyddet?

Det finns möjligheter att ändå få bygga eller genomföra åtgärder inom strandskyddet genom att söka strandskyddsdispens. För att få dispensen beviljas krävs att åtgärden uppfyller särskila skäl enligt lagstiftningen:

  • är ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
  • är väl avskilt från stranden av till exempel en större väg eller järnväg,
  • behövs för en anläggning som måste ligga vid vatten och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
  • behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,
  • behöver användas för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet,
  • behöver användas för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Om platsen ligger inom ett utpekat område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, ett så kallat LIS-område, kan du få dispens om det du vill göra

  • bidrar till utvecklingen av landsbygden
  • är att bygga ett enstaka en- eller tvåbostadshus i anslutning till befintliga bostadshus.

Bygglov ger inte dispens

Ett beviljat bygglov innebär inte att automatiskt har fått en beviljad strandskyddsdispens. Detta ska ansökas om separat.