Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljöer

Flybild över Charlottenberg, 1961

Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett arbete ska se till att skador på kulturmiljön undviks eller begränsas. Hur vi använder våra mark- och vattenområden berättar om vår historia och därför viktiga att bevara. Kulturhistoriska byggnader och kulturmiljöer är skyddade enligt lag.

Alla byggnader är av kulturhistoriskt intresse och ska tas omhand genom underhåll. De får inte förvanskas och eventuella ändringar ska ske varsamt. Innan du genomför någon åtgärd på en byggnad eller byggnadsverk är det viktigt att ta kontakt med kommunen.

Kulturmiljö avser den av människan påverkade fysiska miljön och kan gälla allt från enskilda objekt till stora landskapsavsnitt. Kulturmiljö är ett allmänt intresse enligt både miljöbalken samt plan- och bygglagen.

Här kommer några tips från Boverket för att uppnå varsamhetskravet:

  • Låt byggnaden, dess egenskaper och karaktär vara utgångspunkten för åtgärderna.
  • Rådgör på ett tidigt stadium med antikvarisk sakkunning, kommun och brukare.
  • Begränsa ingreppen. Bevara och reparera det som fungerar. Sträva efter att tillgodose nya funktionskrav med utnyttjande av byggnadens egna möjligheter.
  • Söl lösningar som stämmer överens med byggnades gestaltning och tekniska utförande både i helhet och i detaljer. Rådgör tidigt med arkitekt och teknisk sakkunnig.
  • Välj lösningar och material som underlättar ett långsiktligt underhåll och som i framtiden medger utbyte eller förnyelse utan stora ingrepp.

Tänk på att en byggnad, oavsett ålder, omfatta av bestämmelserna. Vill du läsa mer om kulturvärden kan du läsa om detta på Boverkets hemsida.