Grannars möjlighet att påverka

Du som granne har möjlighet att påverka ett beslut om bygglov genom att lämna grannyttranden. Dessa ska sedan beslutsfattaren ta ställning till vid beslut om bygglov.

I ett bygglovärende har du som granne i vissa fall rätt att säga vad du tycker, men det är alltid kommunen som fattar det slutgiltiga beslutet. Enligt Plan- och bygglagen ska grannar få lämna synpunkter:

  • Om åtgärden avviker från bestämmelser i en detaljplan eller områdesbestämmelser
  • Om det handlar om nybyggnad av hus eller större tillbyggnader av hus utanför detaljplanelagt område eller områdesbestämmelser
  • Om det handlar om ändrar användning av mark eller byggnader som kräver bygglov utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser

Kommunen tar ställning till inkomna synpunkter och fattar ett beslut genom Samhällsbyggnadsutskottet. Att lämna en synpunkt innebär inte att ärendet avgörs, utan utskottet gör en egen bedömning utifrån områdets förutsättningar.

Vem är berörd granne?

Vilka som är berörda av åtgärden bedöms från fall till fall av Plan- och fastighetssektionen. Några som alltid räknas är de som kallas "rågrannar", det vill säga de som du delar tomtgräns med. Även grannen på andra sidan vägen räknas som rågranne. Även grannar längre bort kan få möjlighet att lämna synpunkter, t. ex. om det handlar om att deras utsikt påverkas.

Om du får ett brev från kommunen i egenskap av berörd granne, ett såkallat grannhörande, är det viktigt att du svarar inom den angivna tidsgränsen. Ett uteblivet svar räknas som att du inte har något emot förslaget. Mer information framgår av brevet du fått.

Att överklaga beslut om bygglov

Om du lämnat synpunkter på ett ärende och anser att beslutet som fattas är felaktigt har du som berörd rätt att överklaga. Överklagan ska ske inom tre veckor efter att du fått del av beslutet. Med beslutet får du även en besvärshänvisning hur du går tillväga för att överklaga. Ärendet går sedan vidare till Länsstyrelsen som första instans.