Grävning/borrning

Grävmaskin i arbete

Om du vill gräva, schakta eller borra i kommunens mark inom detaljplanelagt område ska du anmälan om detta till kommunen.

Detta tillstånd befriar inte från skyldighet att inhämta eventuella ytterligare nödvändiga tillstånd i ärendet där prövning ska ske i annan ordning.

Kablar och/eller rörledningar för någon/några av här angivna funktioner kan finnas i den mark som berörs av aktuellt arbete. Deras ägare ska kontaktas av sökanden innan arbete påbörjas.

  • el/tele/data/bredband
  • kabel TV
  • va-ledningar/fjärrvärme eller lokala nät.