En- och flerfamiljshus

Beroende på vilken typ av byggnad du bor i gäller lite olika regler. Vissa åtgärder kräver bygglov medan andra enbart behöver anmälas.

Om du äger ett en- eller tvåbostadshus finns det särskilda bestämmelser. Du får utan bygglov:

  • Färga om, byta fasadbeklädnad och byta täckningsmaterial om inte åtgärden väsentligt förändrar byggnadens eller områdets karaktär.
  • Uppföra skärmtak med högst 15 m² takyta över uteplatser, balkonger och entréer. Den sammanlagda ytan får inte vara större än 15 m² och inte placeras närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter utan grannens tillåtelse. Annars ska bygglov sökas.
  • Bygga komplementsbyggnad med sammanlagt högst 15 m² byggnadsarea och högst 3,0 meter till taknock. Du får inte bygga närmare tomtgräns mot grannfastigheten än 4,5 meter utan grannens tillåtelse. Byggnaden får inte heller ligga närmare tomtgränsen mot gatan än 4,5 meter.
  • Bygga skyddade uteplatser med mur eller plank inom 3,6 mester från bostadshuset. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 metser och inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter utan grannens tillstånd. 

Dessa bestämmelser gäller enbart för en- och tvåbostadshus. Flerfamiljshus, industrier, verksamheter eller liknande omfattas inte av dessa lättnader, utan bygglovsplikt gäller för de flesta projekt.

Särskilda bestämmelser på landsbygden

Ligger din fastighet utanför område som omfattas av detaljplan eller område utanför sammanhållen bebyggelse krävs inte bygglov i vissa fall. Detta gäller en- eller tvåbostadshus med komplementsbyggnader. Hur mycket du får bygga utan bygglov beror också på vad som är byggt tidigare och när detta är byggt.

Du kan alltid kontakta Plan- och fastighetssektionen för att få reda på vad som gäller för din fastighet.