Bygglovsprocessen

Illustration över bygglovsprocessen

Från och med att du ansöker om byggliv till att du fått ett slutbesked kallas bygglovsprocessen. Här kan du läsa mer om hur den går till steg för steg.

Söka bygglov

Innan du börjar bygga eller gör en andring på en byggnad bör du ta reda på om du behöver bygglov eller inte. Om detta krävs ska du lämna in en ansökan med kompletterande handlingar till kommunen. Tänk på att vara ute i god tid med din ansökan!

Handläggning

När din ansökan tillsammans med kompletta handlingar inkommer till kommunen ska ärendet handläggas inom 10 veckor. Tiden kan variera mellan ett enkelt och ett mer komplicerat ärende. Handläggaren gör en bedömning om åtgärden följer bestämmelser som finns och ibland kan remiss skickas ut till sakägare och myndigheter.

Beslut

Ofta är det bygglovshandläggaren som beslutar om bygglov, men i vissa fall ska beslutat fattas av byggnadsnämnden. Om åtgärden uppfyller alla krav kan byggnadsnämnden eller handbesluta om att ge bygglov. När du fått bygglov ska dina grannar och andra sakägare få reda på detta, antingen genom ett meddelande eller delgivning. Beslutet kungörs också i Post- och Inrikes tidningar. Om ingen överklagar bygglovet vinner beslutet laga kraft.

Tekniskt samråd

Vid större ändringar eller nybyggnationer, till exempel ett nytt bostadshus, blir du kallad till ett tekniskt samråd. Till mötet kallas även den som du anmält som kontollansvarig. Byggherren, kontrollansvarige och handläggaren går tillsammans igenom hur arbetet planeras och organiseras, förslag till kontrollplan och handlingar i övrigt. Finns ingen kontrollansvarig behövs inget tekniskt samråd.

Startbesked

För att få börja bygga måste du ha ett startbesked. I denna godkänns förslag till kontrollplan. Ibland får du startbeskedet först efter det tekniska samrådet, men vid enklare ärendet får du detta samtidigt som bygglovsbeslutet.
Tänk på att inte påbörja något innan du fått startbesked! Gör du detta kan du bli tvungen att betala en sanktionsavgift.

Arbetsplatsbesök

Vid större ändringar och nybyggnationer gör vi arbetsplatsbesök under tiden bygget pågår. Kommunen granskar tillsammans med dig och kontrollansvarige att bygget följer kontrollplanen, gällande lagar och regler samt det som står i ditt bygglovsbeslut.

Slutsamråd

Vid större ändringar och nybyggnationer kallas du även till ett slutsamråd. Här går vi igenom byggnationen och kontrollplanen. Kontrollansvarige ska ha skrivit ett utlåtande om hur kontrollplanen följts samt överiga noteringar.

Slutbesked

När byggherren visat att alla krav har följts utfärdar kommunen ett slutbesked och du får börja ta byggnaden i bruk. Om du börjar ta byggnaden i bruk innan du fått slutbesked kan en sanktionsavgift tas ut.

Frågor kring bygglovsprocessen?

Har du frågor kring bygglovsprocessen kan du kontakta kommunen.