Avgifter & taxor

Plånbok

Bygglovs- eller anmälningspliktiga åtgärder är förenade med en avgift. Denna avgift bestäms enligt en särskild taxa och beror på storleken på byggnationen och hur mycket som behöver handläggas.

Kommunfullmäktige i Eda kommun beslutade 2011-08-31 § 101, att avgifter för byggnads- eller rivningsåtgärder ska ske enligt Sveriges kommuner och landstings (SKL) taxa 2011. 

Taxan bygger på olika faktorer för bland annat area, byggnadstyp och planprövning. Detta gör att det är svårt på förhand att säga vad ett bygglov kostar då det skiljer sig mellan olika ärenden.