Altan, uteplats, pool, skärmtak

Utemöbler på en altan

Här kan du läsa mer om vad som gäller för byggnation av altaner, uteplatser, pooler och skärmtak. Om du har ett en- eller tvåbostadshus kan du genomföra vissa åtgärder utan bygglov sålänge du håller dig inom vissa mått. Är du osäker på vad som gäller för dig kan du kontakta Plan- och fastighetssektionen.

Altan

Du kan bygga en altan utan bygglov sålänge altangolvet inte är högre än 1 meter över marken. En altan kräver bygglov om den byggs så den blir ett "rum" under som kan exempelvis användas som förråd eller garage. En altan ovanpå en byggnad eller i ett takfall kräver också bygglov.

Tänk på att visa hänsyn till dina grannar.

Bygga en skyddad uteplats

Anlägga mur eller plankt till en skyddad uteplats får göras utan bygglov inom 3,6 meter från bostadshuset, Tänk på att muren inte får vara högre än 1,8 meter och avståndet från tomtgräns ska vara minst 4,5 meter. Vill du placera närmare krävs grannens godkännande eller bygglov.

Vill du glasa in en uteplats räknas detta som en tillbyggnad och kräver bygglov.

Pool

Om du vill anlägga en pool behöver du oftast inte söka bygglov. Om den däremot är upphöjd kan den räknas som ett plank och kan därför kräva bygglov. Detta gäller även om du vill sätta upp ett plank runt poolen. Om du ska ha tak över poolen kan det även krävas bygglov. Ändrar du markens höjd kan du behöva marklov. Ska poolen anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet kan en anmälan behövas.

Kontakta Plan- och fastighetssektionen när du ska anlägga en pool. Tänk på drunkningsrisken och hur du ska utforma poolskydd. Du kan läsa mer på Boverkets hemsida.

Skärmtak

På en- eller tvåbostadshus får du bygga skärmtak över uteplatser, altaner och entréer. Takets sammalagda yta får inte vara större än 15 moch inte närmare tomtgräns än 4,5 meter utan grannens tillstånd.

Avstånd till gräns

Går dina grannar med på att du bygger bygglovsbefriade åtgärder närmare än 4,5 meter behöver du inte ansöka om bygglov. Om din granne inte ger sitt medgivande måste du söka bygglov. Du måste också ansöka om bygglov när du vill bygga närmare än 4,5 meter mot allmän gata,  väg eller allmän plats. 

För att undvika missförstånd i framtiden rekommenderar vi att grannens godkännande sker skriftligt.

Vissa undantag

Vid åtgärder på kulturhistoriskt intressanta byggnader kan du behöva söka bygglov, trots att det gäller en bygglovsbefriad åtgärd. Utanför områden med detaljplan eller sammanhållen bebyggelse finns flera åtgärder som inte kräver bygglov.