Buller - Gränsvärden och mätningar

Naturvårdsverket har tagit fram riktvärdena för buller (oönskat ljud). Nedan visas en tabell med riktvärden. Riktvärdena är avsedda som utgångspunkt och vägledning för den bedömning som ska göras i varje enskilt fall.

Nivåerna i tabellen bör i normalfallet vara vägledande för bedömning av om buller utgör en olägenhet men det kan finnas skäl att tillämpa andra nivåer än tabellvärdena, såväl högre som lägre, liksom andra tider.

Tabell:  Ljudnivå från industri/verksamhet, frifältsvärde

Leq dag (06-18)
Leq kväll (18-22) samt lör-, sön- och helgdag (06-18)

Leq natt (22-06)

50 dBA
45 dBA
40 dBA

Utgångspunkt för olägenhetsbedömning vid bostäder, skolor, förskolor och vårdlokaler

Nivåerna i tabellen ovan avser immissionsvärden vid bostäder, förskolor, skolor och vårdlokaler. De gäller utomhus vid fasad och vid uteplatser och andra ytor för utevistelse i bostadens närhet.