Sota själv

Grundprincipen är att kommunen ansvarar för såväl sotning/rengöring som brandskyddskontroll. Men fastighetsägare kan få tillstånd att sota den egna fastigheten själv, om det görs på ett betryggande sätt ur brandskyddssynpunkt och egen säkerhet.

Bara rensning och rengöring

Möjligheten att sköta sotningen själv gäller bara rensning och rengöring. Brandskyddskontrollen ska utföras genom kommunen och av personer som uppfyller behörighetskrav enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) föreskrifter.

Prövning av ansökan

Fastighetsägaren måste intyga att hen kan arbeta på tak samt kan utföra sotningen på ett godtagbart sätt. Kommunen prövar ansökan och tar beslut om tillstånd för egen sotning. Ibland kan det förkomma hinder som gör att kommunen inte godkänner egen sotning även om den utförs på rätt sätt. Kommunens beslut går att överklaga hos Länsstyrelsen.

Dokumentation av egen sotning

Fastighetsägare som sotar själva ska dokumentera detta. Fristen för sotning/rengöring är densamma, oavsett om du utför den själv eller om den genomförs av skorstensfejaren. I samband med brandskyddskontroll eller annan tillsyn från kommunen ska dokumentationen kunna redovisas.