Förebyggande, systematiskt brandskyddsarbete

Brandsäkerhet handlar om att se till att det inte börjar brinna genom att vidta olika förebyggande åtgärder. Det handlar också om att se till att konsekvenserna av eventuell brand blir så små som möjligt.

Brandsäkerhet handlar om att se till att det inte börjar brinna genom att vidta olika förebyggande åtgärder. Det handlar också om att se till att konsekvenserna av en eventuell brand blir så små som möjligt.

För att förhindra att brand uppstår finn det några grundläggande saker att tänka på:

  • Släck alltid ljusen när du lämnar ett rum
  • Anslut din kaffebryggare till en timer
  • Använd rätt watt-tal i dina armaturer
  • Ställ inget brännbart på din tv
  • Var noggrann med rengöringen av din uppvärmningsanordning
  • Förvara brandfarliga gaser och vätskor på rätt sätt

Ett bra brandskydd är att tidigt bli varnad om att brand har uppstått genom att ha t.ex. brandvarnare eller automatiskt brandlarm. Om larmet ändå går ska alla veta hur de ska agera. Bra utrustning för att kunna göra en insats vid brand är t.ex. en handbrandsläckare och en brandfilt. Man måste också veta hur man larmar räddningstjänsten vid en brand.

BRANDSÄKERHET i verksamheter

Vissa verksamheter ska lämna in en skriftlig redogörelse för sitt brandskydd, bland annat hotell, vandrarhem, samlingslokaler för fler än 150 personer, restauranger med alkoholtillstånd för fler än 50 personer samt större industriverksamheter.

Alla verksamheter ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Det innebär att verksamheten själv regelbundet kontrollerar sitt brandskydd. I många fall ska dessa kontroller dokumenteras. Dessutom ska de anställda ha utbildning och kompetens att hantera brandtillbud. Utrymningsövningar ska genomföras i de fall det krävs. Räddningstjänsten är ett stöd för verksamheten i det systematiska brandskyddsarbetet.

På större företag kan det systematiska brandskyddsarbetet med fördel integreras i befintligt ledningssystem. I hemmet innebär det systematiska brandskyddsarbetet att man har en brandvarnare som man regelbundet kontrollerar batteriet i.

En utsedd brandskyddsansvarig har en viktig roll i det systematiska brandskyddsarbetet. Det är också viktigt att fastighetsägare och nyttjanderättshavare har delat upp ansvaret för brandskyddet mellan sig. En så kallad gränsdragningslista kan här vara till stor hjälp.