Bostadsförsörjnings
program

Bostäder på kvarteret Staren, Charlottenberg

Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjning (SFS 2000:1383) har varje kommun ansvaret att planera för kommunerns bostadsutveckling. Kommunen tog därför fram ett bostadsförsörjningsprogram för att sammanställa kommunens nuläge, framtida behov och målsättning när det kommer till bostadsförsörjning. 

Kommunfullmäktige antog bostadsförsörjningsprogrammet 2017-05-17. I samband med varje mandatperiod ska programmet ses över och uppdateras om detta ses som nödvändigt. Du hittar bostadsförsörjningprogrammet under våra andra styrdokument, under rubriken "Planering och byggande".