Frågor & svar


Vanliga frågor och svar om avloppsinventeringen


När kommer ni inventera hos mig? 

Vi kommer att inventera områdesvis. När vi kommer till ditt område kommer du få information om detta i din brevlåda. Inventeringen kommer först ske i avrinningsområdena till kommunens större sjöar och vattendrag. Områdena väljs ut löpande.


Är min avloppsanläggning OK?
Det är Miljösektionen som avgör om ditt avlopp är godkänt eller inte. Du kan själv undersöka ditt avlopp med hjälp av checklistan ”Är ditt avlopp grönt, gult eller rött?” som ligger under relaterad information.


Vad innebär det att mitt avlopp inte har tillstånd?
Har du inget tillstånd för din avloppsanläggning är den olaglig. Om avloppet inte uppfyller lagens krav på rening är utsläpp från anläggningen förbjudet. Du måste sluta använda ditt avlopp eller söka tillstånd för en ny avloppsanläggning. Om du är osäker på om du har tillstånd eller inte, kontakta oss på miljösektionen.

Vilket ansvar har jag för mitt enskilda avlopp?
Du som äger en fastighet med ett enskilt avlopp räknas som verksamhetsutövare enligt lagen och är därför ansvarig för att söka tillstånd innan du bygger din anläggning, och för att anläggningen sedan byggs enligt beslutet. Du ska också sköta och underhålla din anläggning, samt löpande kontrollera att den fungerar. Du ansvarar för att anlita någon sakkunnig för att anlägga ditt avlopp. Sakkunnig är den som genom utbildning, yrkeserfarenhet eller på annat sätt fått tillräckliga kunskaper att anlägga avlopp.


Kan jag behålla min gamla slamavskiljare?
Vi dömer inte ut en slamavskiljare baserat på dess ålder. Det är funktionen som är det viktiga. En gammal slamavskiljare har dock åldern emot sig och slamavskiljare i betong kan vittra sönder med tiden.

Vid anläggandet av en ny avloppsanordning rekommenderar vi att byta ut slamavskiljaren också (om den har många år på nacken). Då spar man på den efterföljande reningen eftersom risken att det ska bli problem med slamavskiljaren minskar. Vill man ändå behålla sin gamla slamavskiljare måste man försäkra sig om att den fungerar tillfredsställande genom att kontrollera skiljeväggarna, ta reda på dess våtvolym och installera t-rör (om sådan saknas).


Tips! Ring slamtömmaren och hör om de har någon uppfattning om slamavskiljarens skick, alternativt var med när de tömmer brunnen för att se botten och hur avskiljningsväggarna ser ut. En del slamavskiljare kan se bra ut ovanifrån, men vid tömning syns att avskiljningsväggarna är helt slut.

Vad händer om min avloppsanläggning behöver åtgärdas?
Om Miljösektionen bedömt att din avloppsanläggning behöver åtgärdas får du ett brev om detta och en förklaring till varför bedömningen gjorts. Du får 2-3 månaders yttrandetid efter utskickad underrättelse innan förslag till beslut skickas ut. När förslag till beslut är mottaget har du ytterligare 3 veckors yttrandetid innan beslut om utsläppsförbud fattas. Förbudet träder i kraft ca 2 år efter beslut är taget ( detta kan variera i varje enskilt fall). Du får då normalt ca 2 år på dig att ansöka och anlägga en ny avloppsanläggning innan förbudet träder i kraft.

Vad händer om min avloppsanläggning bedöms vara godkänd?
Om Miljösektionen bedömer att din avloppsanläggning är godkänd får du en underrättelse om detta och inventeringen av din anläggning är färdig.

När gör Miljösektionen platsbesök?
Miljösektionen gör platsbesök på de anläggningar som är svåra att bedöma utifrån enkätsvar och informationen i arkivet. Platsbesöket innebär ingen extra kostnad för dig som fastighetsägare.

Vi kan också komma att bli tvungna att göra platsbesök om vi inte får in några uppgifter från dig. Ett sådant platsbesök tas en avgift ut för enligt kommunens taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.

Vad händer om jag inte svarar på enkäten?
Om du inte skickar in något svar på enkäten kommer du få en påminnelse när svarstiden har gått ut. Med påminnelsen får du ytterligare tid på dig att svara. Får vi fortfarande inte in några uppgifter om din anläggning kan Miljösektionen ställa krav.

Har Miljösektionen fortfarande inte fått in några uppgifter kommer vi bli tvungna att göra ett platsbesök där det tas ut en timavgift enligt kommunens taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.

Kan jag få hjälp med enkäten?
Har du frågor och funderingar om hur du fyller i enkäten är du välkommen att höra av dig till Miljösektionen.


Jag håller inte med om Miljösektionens bedömning, hur gör jag då?
När du fått brevet innehållande Miljösektionens bedömning får du 2-3 månader på dig att yttra dig om det skulle vara så att du inte håller med om den bedömning som gjorts för din anläggning. Du kontaktar då Miljösektionen.

Om avloppsanläggningen bedöms behöva åtgärdas och du inte håller med, måste du kunna bevisa att den inte behöver det och att den uppfyller dagens krav på rening.

Vad är dagens krav på rening?
Dagens krav på rening utgår ifrån Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17). Vilka krav som ställs på din anläggning beror på om det är normal eller hög skyddsnivå som gäller. Om det är normal eller hög skyddsnivå som gäller för din avloppsanläggning är en bedömning som miljösektionen gör i det enskilda fallet. Kontakta oss om du har några frågor kring skyddsnivån.

De grundkrav som alla anläggningar bör uppfylla är:

  1. Dag och dränvatten leds inte till spillvattenanordningen.
  2. Avloppsanordningen är, med undantag för eventuell infiltrerande del, tät för att hindra in och utläckage av vatten.
  3. Avloppsanordningens funktion är enkel att kontrollera.
  4. Avloppsanordningen är utformad så att underhåll och service underlättas.
  5. Avloppsanordningen anläggs på ett sådant sätt och på en sådan plats att dess funktion kan upprätthållas under anordningens livslängd.
  6. Avloppsanordningen åtföljs av en drift- och underhållsinstruktion från leverantören som innehåller de uppgifter som behövs för att säkra anordningens funktion.
  7. Avloppsanordningen är, i den mån det behövs, försedd med larm om det uppstår drift- eller andra funktionsstörningar. Ett larm bör alltid finnas som varnar innan en sluten behållare för avloppsvatten har blivit full.
  8. Det finns möjlighet att ta prov på det avloppsvatten som kommer ut från anordningen i annat fall än när avloppsvattnet leds till en sluten behållare.

Måste jag ha slamtömning?

Ja. Men man kan ansöka om förlängt tömningsintervall, men då ska det finnas skäl (ex fritidsbostad som är obebott stora delar av året) och tillstånd för anläggningen måste finnas. Bedömning av detta görs i varje enskilt fall.

Varför måste jag betala för handläggning/ansökan?
Riksdagen har beslutat att nästan all myndighetsutövning inom miljöbalken ska betalas av verksamhetsutövaren. Enskilt avlopp definieras som miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken och därmed är du verksamhetsutövare.

Avgiften är inte något som vi handläggare kan besluta om utan de beslutas enligt kommunens taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som är antagen av Kommunfullmäktige.

Kan jag undvika ett förbud?
Om du vet att din avloppsanläggning inte uppfyller dagens krav kan du skicka in en ansökan om att inrätta en ny anläggning och därmed undgå beslut om förbud. Lämna då in ansökan innan yttrandetiden för förslag till beslut går ut.

Vad kostar det att ansöka om tillstånd?
Under 2019 är tillståndsavgiften för en avloppsanläggning 6 540 kr. Du får inte anlägga eller bygga om en anläggning innan du fått tillstånd.

Vad kostar det att anlägga ett nytt avlopp?
Kostnaden för en ny avloppsanläggning varierar beroende på anläggare och vilken typ av anläggning det är. Läs mer om denna fråga på Avloppsguidens sida med frågor och svar.

Kan jag få hjälp med ansökan?
När du ska söka tillstånd för att åtgärda ditt avlopp, kontakta då gärna en entreprenör som har kunskap och erfarenhet av att anlägga avloppsanläggningar för att få hjälp med förslag på teknisk lösning samt lämplig placering på fastigheten. Det är viktigt att den som gör en avloppsanläggning har den sakkunskap som krävs för att göra ett fackmannamässigt arbete. För mer information om enskilda avlopp se gärna Avloppsguiden och under fliken eget avlopp.


Har du frågor kring enskilda avlopp generellt se gärna frågor och svar på www.avloppsguiden.se eller kontakta oss på Miljösektionen.