Kompostering av hushållsavfall

Frukt och grönsaksavfall

Vid kompostering bryts organiskt avfall som t ex grönsaker, kött och hushållspapper ner till jord, med hjälp av maskar, insekter, svampar och mikroorganismer. Den kompostjord som bildas är näringsrik och kan användas som jordförbättrare i trädgården.

En stor del av köksavfallet är komposterbart, och genom att kompostera, kan du minska mängden sopor från ditt hushål och dessutom gör du en insats för miljön genom att minska ditt bidrag till det sk "sopberget". Kompostering av matavfall på egen fastighet ska anmälas till kommunen.

Detta kan komposteras:

 • Alla slags matrester
 • Frukt- och grönsaksrester
 • Äggskal
 • Bröd
 • Kaffe- och tesump
 • Kaffefilter
 • Hushållspapper
 • Snittblommor
 • Krukväxter
 • Blomjord

Detta går INTE att kompostera:

 • Snus, cigarettfimpar
 • Blöjor, bindor
 • Textilier
 • Innehållet i dammsugarpåsar
 • Kattsand
 • Annat material förorenat av kemikalier som t ex lacknafta

För mer information om kompostering av matavfall på den egna fastigheten kontakta Miljö- och byggavdelningen.

För mer infromation om sortering av matavfall i soptunna eller frågor kring ändring av spotunna/renhållningsabonnemang kontakta Teknik i Väst. Du kan läsa mer om sortering av matavfall på deras hemsida. Klicka här.

Anmälan om egen kompostering av matavfall

För att kompostera annat än trädgårdsavfall på den egna fastigheten måste anmälan göras till Miljö- och byggavdelningen i Eda kommun. Anmälan görs via e-tjänst eller kontakta Miljö- och byggavdelningen för att få en blankett. Din anmälan handläggs normalt inom 1-2 veckor, men kan ta upp till 6 veckor.

Eda kommuns riktlinjer för kompostering

Eda kommun har tagit fram följande riktlinjer som ska uppfyllas vid kompostering av matrester.

Kompostens konstruktion

 • Komposten måste utgöras av en varmkompost för att uppnå en bra komposteringsprocess även under vintern.
 • Du kan köpa en kompost, bygga en själv eller använda dig av lämpliga kärl.
 • Komposten ska vara byggd av tåligt material (undvik impregnerat virke som kan påverka komposteringsprocessen).
 • Komposten ska vara ventilerad och ventilationen ska förses med insektsnät.
 • Komposten ska vara skadedjurssäker, dvs. vara så tät att fåglar, råttor, möss eller andra skadedjur inte kan ta sig in.
 • Botten på komposten får ha hål, men de får inte vara större än 5 mm
 • Locket ska vara utformat så att regnvatten och smältvatten inte kan rinna in i komposten

Kompostens volym

 • Komposten ska anpassas efter antalet boende i hushållet. Som riktlinje kan man räkna enligt nedan:
 • Isolerad (varmkompost): 50 liter/person och år.
 • Roterande och isolerad: 25liter/person och år.
 • Du är ansvarig för att kompostens volym är tillräckligt stor för att uppnå en tillfredsställande kompostering.

Kompostering – Ansvar & Hantering

 • Endast komposterbart avfall får läggas i komposten.
 • Ofullständigt nedbrutet avfall får inte grävas ner eller spridas
 • Det ska finnas utrymme inom den egna fastigheten för användning av den erhållna kompostjorden.
 • Hantering av avfallet ska ske på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår.