Farligt avfall

Dunk med farligt avfall

Farligt avfall i hushållet ska sorteras ut och kan lämnas kostnadsfritt på Lundens avfallsanläggning. Det farliga avfallet får inte slängas i t ex soppåsen eller toaletten.

Det farliga avfallet ska förpackas väl förslutet och vara märkt när det lämnas in. Vid omärkt farligt avfall ska personalen alltid kontaktas. Farligt avfall får inte blandas i och med att det försvårar omhändertagandet och blandningen kan få andra/farligare egenskaper ämnena var för sig.

Avfall som är antingen explosivt, brandfarligt och mycket brandfarligt, hälsoskadligt, giftigt eller mycket giftigt, cancerframkallande, frätande, smittfarligt eller allergiframkallande räknas som farligt avfall. Hit hör de flesta kemikalier som används i hushållet t ex lösningsmedel och avfettningsmedel.

Elavfall såsom bl a lågenergilampor, batterier och lysrör, utgör farligt avfall.
Medicinrester, kanyler och sprutor ska lämnas på närmaste apotek. Kanyler och sprutor lämnas in i sluten behållare avsedd för detta.