Bestämmelser

Allmänt kommunalt

VA är ett sk VA-kollektiv som består av alla anslutna abonnenter. VA-kollektivets verksamhet är taxefinansierad.

Eda kommuns allmänna VA omfattar fem vattenverk med tillhörande grundvattentäkter, fem avloppsreningsverk samt ca 365 km VA-ledningar mellan VA-verk och abonnenter.
Drift och skötsel av den allmänna VA-anläggningen har kommunen uppdragit åt det, med Arvika kommun gemensamägda bolaget Teknik i Väst AB. 

Bestämmelser

Kommunen har upprättat Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar (ABVA). Där anges bestämmelserna kring Eda kommuns VA-anläggningar. Utöver ABVA regleras området bl a av lag 2006:412 om allmänna vattentjänster. Du hittar kommunens ABVA i kommunens styrdokument under rubriken "Vatten, avlopp och avfall".

Verksamhetsområden för VA

För kommunalt VA finns politiskt beslutade verksamhetsområden dvs geografiska avgränsade områden för kommunalt VA, där kommunens bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar (ABVA) liksom lag 2006:412 om allmänna vattentjänster gäller.

Kommunens VA-taxa

Inom kommunens verksamhetsområden för VA gäller en politiskt beslutad taxa. Avgifterna ska täcka det VA-kollektivets kostnader för dricksvattenproduktion, avloppsvattenrening, drift och underhåll av ledningar och anläggningar samt kostnader för administration, planering och information.