Så kan du påverka

Personer som sitter vid ett bord

Du har möjlighet att påverka kommunens planering egnom att vara delaktig när en ny plan tas fram. Planprocessen är en demokratisk process som ger möjlighet att lämna synpunkter på planförslag vid vissa tidpunkter.

Genom att söka planbesked kan du få reda på om kommunen ställer sig positiv att ta fram en detaljplan för ett område.

Du har också under planprocessen möjlighet att ta del av olika planförslag och lämna synpunkter. Är du sakägare eller på annat sätt berörd av planen tillhör du samrådskretsen och ges då möjlighet att yttra dig under planprocessen. Pågående planer kan du följa på kommunens hemsida. Läs mer om planprocessen för att veta när du har möjlighet att yttra dig.

Ansöka om planbesked

Det är serviceutskottet som beslutar om planbesked. För att ansöka om planbesked ska du göra en skriftlig ansökan till kommunen där det framgår:

  • Huvudsakliga ändamålet
  • En beskrivning samt motivering
  • Enkel beskrivning av ändamålets karaktär och ungefärlig omfattning
  • Plats för ändamålet, gärna med tillhörande kartbild
  • Övriga tillhörande handlingar, om sådana finns
  • Kontaktuppgifter

Din ansökan om planbesked diarieförs och handläggs sedan av planhandläggaren. Beslut om planbesked tas av serviceutskottet.