Demens

Äldre och vårdares händer

Kompetensteam demens

Demenssjuksköterskan är en resursperson för anhöriga och personer med demenssjukdom och har ett kommunövergripande ansvar. I arbetsuppgifterna ingår det att vara ett stöd för och ge handledning till personer med demenssjukdom, anhöriga och personal samt ansvara för demensvården internt och externt. Demenssjuksköterskan och Silviasystern (undersköterska med specialistutbildning i demensvård) gör också hembesök och samarbetar bland annat med primärvård, biståndshandläggare, arbetsterapeut, sjukgymnast och övrig personal inom den kommunala vård och omsorgen.

Vad är demens?

Demens är ett samlingsnamn för flera olika symtom som beror på sjukdom eller skada i hjärnan. Demenssjukdomarna gör det svårare att tänka, planera och kommunicera. Symtomen brukar komma smygande och ska ha observerats i minst sex månader för att en diagnos ska kunna ställas.

Inget naturligt åldrande

Demens är inte det samma som naturligt åldrande, däremot är det betydligt vanligare i hög ålder. Numer vet vi att 100 olika sjukdomstillstånd kan leda till demens. Av de cirka 150 000 personerna som har demenssjukdom i Sverige är de allra flesta äldre än 75 år.

Tidiga tecken

Tidiga tecken är vanligen glömska och ökade besvär med att hitta utanför sin närmiljö. Saker som man tidigare klarat kan bli svåra att planera och utföra. Språket kan drabbas av att man allt oftare får problem att hitta rätt ord. Irritation, nedstämdhet och personlighetsförändringar kan tillhöra sjukdomsbilden. Vilka symtom man drabbas av beror på typ av sjukdom och skada.

Exempel på demenssjukdomar

Den vanligaste demenssjukdomen är Alzheimers sjukdom, därefter kommer vaskulär demens även kallad blodkärlsdemens. Ibland pratar man om blanddemens då dessa förekommer samtidigt. Andra demenssjukdomar är frontallobsdemens, Lewy Body demens och Parkinsons sjukdom med demens.

Tidig diagnos är viktig

Tveka inte att kontakta läkare vid misstanke om demens. En utredning bör påbörjas för att i god tid få rätt diagnos, hjälp och behandling. Utredningen omfattar en rad olika tester och undersökningar. Det finns flera sjukdomstillstånd som kan ge demensliknande symtom och går att bota. Om en demenssjukdom diagnostiseras kan läkemedel i vissa fall lindra symtomen. Hjälpmedel och en rad andra insatser kan underlätta vardagen.

Till dig som har fått en demensdiagnos

Du och dina närstående har säkert många frågor. Det är viktigt både för dig som drabbats och för anhöriga att få en förklaring till symtomen. Goda kunskaper om sjukdomen kan göra det lättare att planera för ett gott och meningsfullt liv. Att dela erfarenheter med andra personer i liknande situation kan också vara värdefullt.

Tystnadsplikt

All personal har tystnadsplikt, de får inte berätta för någon utomstående vad du eller dina anhöriga/närstående har talat om eller annat om de har fått reda på när de arbetat tillsammans med dig.