Snöskottning och sandning

Maskin som plogar snö

Kommunen ansvarar för väghållningen inom tätorterna med några undantag där Trafikverket är väghållare. Där kommunen är väghållare har man politiskt beslutat om vid vilka nederbördsmängder snöröjningen ska starta.

Den beslutade nivån för vid vilken nederbördsmängd som snöröjningen ska starta påverkar problemen med halka främst under vårvintern då avsmältningen skapar halkiga gator på den hårdnade snön.

Snöröjning

Snöröjning ska påbörjas först efter att snöfallet har upphört om omständigheterna inte föranleder annat. Framkomligheten för gångtrafiken ska prioriteras. Om tveksamhet råder måste alltid det sunda förnuftet hos jourhavande beredskapsvakt få styra.

Prioritering på vägnät, Snödjup

1. Genomfartsleder, svårframkomliga passager, gång- och cykelbanor, parkeringsplatser, starkt trafikerade korsningar samt branta backar, viadukter och övergångsställen.
Snödjup 6-8 cm

2. Övriga gator och villagator i kommunen, Snödjup 10-12 cm

Kommunen har efter upphandling tecknat ramavtal med flera entreprenörer för att sköta snöröjningen. Riktlinjerna för vinterväghållning samt ramavtalet som tecknats är styrande för hur arbetet ska utföras. Enligt avtal ska entreprenören vara i arbete på varje område senast 1,5 timmar efter det att kommunen ringt ut entreprenören om inget annat överenskommits.

Här nedan kan du se vilka entreprenörer som kör i de olika tätorterna:

 • Charlottenberg: Västvärmlands LBC
 • Eda Glasbruk: Västvärmlands LBC
 • Köla: Västvärmlands LBC
 • Flogned: Västvärmlands LBC
 • Skillingsfors: Västvärmlands LBC
 • Åmotfors: Beckius markarbeten
 • Koppom: Allservice Koppom AB

Vid extrema snöfall ber vi er ha överseende då det tar längre tid att få bort de stora mängderna snö.

Halkbekämpning

Halkbekämpning ska ske vid konstaterad halka och om möjligt i förebyggande syfte. Bedömning görs av beredskapsansvarig.

Hur kan jag hjälpa till?

Även om ansvaret för snöröjning och halkbekämpning ligger på kommunen är det viktigt att vi alla hjälps åt för att få ett så effektivt och bra vinterunderhåll som möjligt.

Du kan hjälpa till genom att:

 • Inte blockera vägen eller trottoaren. Tänk på att plogbilarna måste kunna ta sig fram.
 • När du skottar undan snön från din egen tomt och utfart – se till att snön inte hamnar på gatan, trottoaren, vändplats eller på gång- och cykelväg.
 • Klipp alla grenar som hänger ut över gatan från din tomt. Våra plogbilar behöver en fri höjd på 4,5 meter för att komma fram.
 • Ha tålamod! Vi kommer till din gata så fort vi kan, men måste ta större trafikleder först.