Luften utomhus

Luften vi andas tar vi ofta för givet, men den är en del av de ekosystemtjänster som omger oss och måste skyddas och bevaras från föroreningar och utsläpp. Frisk luft är ett av Sveriges miljömål och riksdagens definition av miljömålet är:

”Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.”

MARKNÄRA OZON

Ozon finns naturligt i stratosfären och fyller en viktig funktion genom att skydda från skadlig uv-strålning. Det finns också skadligt ozon i form av marknära ozon. Föroreningarna som bildar marknära ozon kommer främst från biltrafik och utsläpp från industri och energiutvinning. Det marknära ozonet är skadligt för hälsan och kan orsaka besvär och nedsatt lungfunktion särskilt hos känsliga grupper som barn och astmatiker. SMHI har en prognos för marknära ozon som man kan nå via deras hemsida . Prognos och mer information finns även på naturvårdsverkets hemsida. Det marknära ozonet är vanligast förekommande under vår och sommar.

SKADLIGA PARTIKLAR

Tillsammans med det marknära ozonet utgör små partiklar de luftföroreningar som är mest skadliga för människors hälsa. De små partiklarna är skadliga för hälsan då de följer med ner i lungorna när vi andas samt att de kan bära på cancerogena ämnen vilka har fastnat på partiklarna och på så vis följer med ner.

För att mildra effekterna av utsläpp och partiklar i staden, särskilt nära skolor, förskolor och bostadsområden kan man använda mer grönstruktur när man gör stadsplaneringen.
Grönska i staden i form av gröna träd, parker och andra grönområden fungerar som en ekosystemtjänst för att minska mängden skadliga partiklar.

Partiklarna fastnar på grenar och bladverk samt att vissa skadliga ämnen i luftföroreningarna filtreras med hjälp av de gröna växterna. På naturvårdsverkets hemsida finns mer information om luftkvalité och påverkan på människors hälsa samt på Boverkets hemsida kan du läsa mer om grönytor och planering.

KVÄVEOXIDER

Kväveoxider har negativa hälsoeffekter och påverkar andningsorganen, särskilt för utsatta grupper som barn och astmatiker. Kväveoxider påverkar även skog, mark och vatten genom försurning och övergödning. Kväveoxid kan finnas som både Kvävemonoxid och Kvävedioxid och utsläppen kommer främst från vägtrafikens avgaser och utsläpp från industrin.