Torrtoalett och eget omhändertagande

Torrtoalett

En torrtoalett är en toalett som inte har ansluten vattenspolning. Avföring och urin (latrin) samlas i en tät behållare och minskar på så sätt spridningen av näringsämnen och smittämnen i naturen. 

Du kan välja på att få din latrin hämtad efter beställning hos Teknik i Väst, eller att ta hand om latrinen själv på din fastighet efter en anmälan. Läs mer nedan.

Hämtning av latrin

Du kan välja att ha ett abonnemang för hämtning av latrin från din torrtoalett. Speciella kärl, som ingår i abonnemanget, ska då användas.

För frågor och beställning av abonnemang för latrinhämtning kontakta Kundservice hos Teknik i Väst. 

Eget omhändertagande

Du kan själv ta hand om latrinen på din egen fastighet efter en anmälan till Miljö- och byggavdelningen. Latrinen kan komposteras för att sedan användas i den egna trädgården. För att förhindra dålig lukt och förenkla kompostering rekommenderas att urinen separeras. Även urinen kan tas omhand och spridas på den egna fastigheten.

Bad-, disk- och tvättvatten

Om det uppkommer BDT-vatten (bad- disk och tvättvatten, också kallat gråvatten) på fastigheten behövs en rening för det. Då BDT-vatten inte innehåller smitt- och näringsämnen i lika hög grad som avloppsvatten räcker det med mindre och enklare anläggningar. Även BDT-vattenanläggningar ska anmälas innan de installeras, men det gör du via samma e-tjänst som för ansökan om ny avloppsanläggning.

Anmälan

Anmälan sker via en e-tjänst. För handläggningen tar Miljö- och byggavdelningen ut en fast avgift som är antagen av kommunfullmäktige. Tänk på att anmälan ska lämnas in i god tid innan du avser att installera anläggningen. Du ska få ett skriftligt beslut innan du påbörjar anläggandet/spridningen, vilket kan ta upp till 4 veckor.

Urinseparering

Om urin separeras från övrig latrin ska den samlas upp i ett slutet kärl. Urin innehåller mycket näringsämnen och kan användas som gödningsmedel i trädgården, men det är viktigt att spridningen sker på rätt sätt för att minska lukt och kväveförlust. Du får inte leda ut urinen direkt i ett dike eller tex. i en stenkista, befintligt BDT-avlopp (Bad- disk- och tvättvatten) eller liknande. Det går att leda urinen till tex. en markbaserad rening, men det ställer högre krav på reningsanläggningens utformning, varför ett avlopp endast avsett för bad-, disk- och tvättvatten inte är tillräckligt för ändamålet. 

Om du ska sprida urin på din egen tomt ska du anmäla detta till kommunen. Spridning av urin ska ske under växtsäsongen och för permanentboende behövs det en yta på 40–50 m2 per person. För fritidsboende behövs inte fullt så stor yta. För att minimera lukt och kväveförlust bör urinen spridas så nära markytan som möjligt och snarast vattnas eller myllas ned i marken. 

Kompostering av latrin

Efter anmälan kan du själv ta hand om latrin på din egen fastighet under förutsättning att det kan ske utan att orsaka en olägenhet för människors hälsa och miljön. Anledningen till varför det är reglerat är för att minska smittspridningen samt spridningen av näringsämnen. 

Att kompostera latrin är inte svårt, men kräver intresse och kunskap. En bra fungerande kompost ger näringsrik jordförbättring som kan användas i trädgården och sluter kretsloppet. Om komposten däremot inte sköts på rätt sätt kan olägenhet uppstå, såsom dålig lukt och i värsta fall kan smitta spridas. Därför är det viktigt att både kompostering och användning av den färdiga komposten sker på rätt sätt. 

Vid kompostering gäller följande: 

 • Vid latrinkompostering behövs minst två kärl för växelvis användning. När det första kärlet är fyllt till 2/3 ska inget mer material tillsättas utan behållaren ska stå för kompostering under minst 6 månader. 
 • Latrin bör varvas med strömedel ex. barkmull, flis, torvströ/torvmull, sågspån (ej impregnerat) kutterspån, hackad hö/halm.  
 • Under komposteringsperioden måste komposten uppnå en temperatur på minst 50 ºC för att hygieniseras. Om inte komposten uppnår den temperaturen måste latrinen/fekalierna lagras i minst två år för att materialet ska vara tillräckligt hygieniserat för att kunna användas.  
 • Efter minst 6 månaders kompostering kan behållaren tömmas och materialet bör efterkomposteras i till exempel en trädgårdskompost under ytterligare 0,5–2 år innan det sprids.  
 • För spridning av komposterade och efterlagrade fekalier är minimiarealen vid permanentboende 10 m2 bevuxen yta per person och år.

En kompostbehållare ska uppfylla följande krav: 

 • Kompostbehållaren är isolerad (krävs om komposten skall användas under vinterhalvåret)  
 • Kompostbehållaren är ventilerad  
 • Kompostbehållaren är skadedjurssäkrad (inga springor eller hål är större än 5 mm)  
 • Kompostbehållaren är tät (har tättslutande lock)  
 • Kompostbehållaren har tät botten med upphöjda kanter.

Att tänka på innan

Det finns många olika sorters torrtoaletter. Inför ett köp eller byggnation av kompost och torrtoalett finns det några saker du bör fundera över: 

 • Anpassa komposten efter dina behov. Fundera över kompostens storlek. 
 • Vill du att kompostprocessen skall fungera året runt? Då behöver du en isolerad kompost. Alternativt placera komposten i ett uppvärmt utrymme. 
 • Efterkompostering, hur och var kan den ske? 
 • Avsättning, har du lämplig mark att sprida ut den färdig kompost på? 
 • Tänk på att placera kompostbehållaren så att olägenhet inte uppstår. Till exempel inte bredvid vattendrag eller precis vid tomtgräns utan att först prata med grannen. 
 • Hur mycket eget arbete är du villig att lägga ner? Vissa toalettlösningar/komposter är dyrare men minskar din arbetsinsats. Tänka på att vissa modeller (t.ex. frystoaletten) ger en hög elförbrukning.