Samhällsutveckling och hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Det finns tre dimensioner av hållbar utveckling - den sociala, den ekonomiska och den ekologiska.

Kommunen kan vid första anblick upplevas ha en del förteelser och förhållanden som inte underlättar en hållbar utveckling. Gränshandeln genererar trafikströmmar, men i sin tur genererar detta en levande landsbygd där kvarboende underlättas och servicefunktioner kan fortlöpa. Gränshandeln genererar även arbetstillfällen i kommunen vilket kan generera skatteintäkter som i sin tur förbättrar resurser till den kommunala servicen.

Förbättring av infrastrukturen, såsom kollektivtrafik och bredband, är viktigt för att skapa goda kommunikationer som gynnar både boende och näringslivet. Det ger oss möjligheten till en större arbetsmarknad, valmöjligheten till miljövänliga resevanor och ökad valfrihet för bostadsplats.

Etablering av nya verksamheter för turism och fritid kan öka kommunens attraktivitet och ger fler människor möjlighet till att ta del av kommunen goda tillgång på natur- och rekreaktionsvärden. Kommunen har en antagen LIS-plan som kan förverkliga detta samt skapa attraktiva boendemöjligheter på landsbygden. Detta innebär att en levande landsbygd kan upprätthållas även utanför tätorterna. Du hittar kommunens LIS-plan här.

Eda kommun har också en antagen vindbruksplan där kommunen pekat ut lämpliga områden för vindbruk. Du hittar vindbruksplanen här.

Tillsammans med Tillväxtverket har ett projket genomförts för att möjliggöra servicepunkter i kommunen. Genom att etablera servicepunkter på strategiska platser ska behovet för enklare ärenden och tjänster minska. Det ger effekt inom många områden, framförallt ger det tidsvinster och privatekonomiskt för medborgarna, men också en minskad miljöpåverkan och en utökade medborgarservice för kommunens boende och besökare.