Detaljplaner och områdesbestämmelser

Plankarta

Detaljplaner och områdesbestämmelser reglerar markens användning och bebyggelsens utformning. Det är kommunen som ansvarar för hur mark- och vattenområden ska användas samt besluat om att upprätta och anta detaljplaner samt områdesbestämmelser.

Du kan hitta gällande detaljplaner och områdesbestämmelser i vår webbkarta. Planer som är under framtagande hittar du under Pågående planarbeten.

Detaljplan

Syftet med en detaljplan är att pröva mark- eller vattenområdens lämplighet att för bebyggelse eller byggnadsverk. Den syftar även till att reglera hur bebyggelsemiljön ska utformas.

Det är kommunen som beslutar om en detaljplan ska tas fram eller inte. Den som vill göra en ny detaljplan ska ansöka om planbesked hos kommunen, som beslutar om planuppdrag.

När en detaljplan antas och ingen överklagan inkommit under överklagandetiden samt att Länsstyrelsen inte väljer att överpröva planen så vinner den laga kraft. Detta innebär att den blir juridiskt bindande och gäller tills den ändras, upphävs eller ersätts med en ny detaljplan. Finns en detaljplan inom ett område kan det förenkla bygglovsprocessen då många frågor redan finns utredda. Följer en åtgärd inte detaljplanen måste ärendet tas upp politiskt där det avgörs om åtgärden beviljas eller inte.

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser liknar en detaljplan till stor del, men ger ingen formell byggrätt till skillnad mot detaljplanen. De används inom begränsade områden utan detaljplan för att reglera mark- och vattenanvändning samt bebyggelsemiljöns egenskaper. De kan också framtas för att säkerställa syften i översiktsplanen eller för att tillgodose riksintressen. 

I kommunen finns det områdesbestämmelser i Flogned, och avsikten är att det ska upprättas bestämmelser till skydd för kyrkomiljöerna i Eda, Järnskog, Köla och Skillingmark.