Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

God man och förvaltare Skriv ut

 

För att någon ska kunna få god man eller förvaltare måste det på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande finnas ett hjälpbehov. Kan den enskilde få hjälp på annat sätt behövs oftast inte god man eller förvaltare.


Den som anöker om god man eller förvaltare måste ange i vilken omfattning den enskilde behöver hjälp.


Bevaka rätt är den juridiska delen av ett ställföreträdarskap. Att bevaka rätt betyder att ställföreträdaren ska se till att den enskilde inte fråntas sina rättigheter och får den hjälp och det skydd han eller hon har rätt till. Omfattningen av att bevaka huvudmannens rätt påverkas mycket av den enskildes egen förmåga, behov och önskemål. Exempel på vad bevaka rätt kan innebära är att ingå avtal, kontakter med olika myndigheter, ta tillvara den enskildes rättigheter i ett dödsbo, sälja bostadsrätt eller fastighet, söka annat boende mm.


Sörja för person brukar också kallas för personlig intressebevakning. Detta innebär inte att ställföreträdaren själv ska sköta om eller vårda den enskilde. I praktiken innebär det att ställföreträdaren ska se till att huvudmannen får tillfredsställande vård och omsorg. 


Förvalta egendom innebär förvaltning av egendom tillhörande den enskilde. I praktiken innebär det att sköta huvudmannens ekonomi, betala räkningar, lämna fickpengar, förvalta eventuellt kapital och se till att den enskildes egendom är tillfredsställande försäkrad. Ställföreträdaren ska även varje år lämna en årsräkning över hur huvudmannens egendom förvaltats. 


Godmanskap

Om den enskilde har svårt att till exempel klara av att betala sina räkningar eller liknande kan detta oftast lösas genom en fullmakt. Om man på grund av sjukdom eller motsvarande inte längre kan skriva en fullmakt eller inte har någon man litar tillräckligt på kan det bli aktuellt med godmanskap.

Godmanskap är frivilligt och bygger på ett samarbete mellan den enskilde (huvudmannen) och gode mannen. En god man är en man eller kvinna som har till uppgift att t.ex. hjälpa en äldre sjuklig eller psykiskt handikappad att sköta ekonomi, bevaka dennes rätt i olika situationer och i övrigt sörja för personen. 


God man utses normalt av domstol efter ansökan. För att godmanskap ska kunna anordnas krävs att den enskilde samtycker till detta. Om den enskilde inte förstår vad saken gäller behövs ett läkarintyg. 

  

Förvaltarskap

I vissa fall räcker det inte med ett godmanskap för att hjälpa en person på ett tillfredsställande sätt. Om en person är ur stånd att vårda sig själv eller sin egendom kan rätten förordna en förvaltare.


Ett förvaltarskap är en mycket ingripande åtgärd och får endast anordnas om det inte är tillräckligt att en god man förordnas. Den som har förvaltare förlorar sin rättshandlingsförmåga vilket innebär att han/hon inte kan ingå några avtal eller ta ut sina pengar från banken.


Det praktiska arbetet som en förvaltare utför för sin huvudman är snarlikt med vad en god man gör för en huvudman inom ett godmanskap. I ett förvaltarskap är det, till skillnad från ett godmanskap, förvaltaren som har beslutanderätten i frågor gällande ekonomi och ingående av avtal. Vid ansökan om förvaltarskap krävs alltid ett läkarintyg. Ett förvaltarskap ska omprövas varje år.
Sidansvarig: Marcus Brolin