Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Ledningsnätet Skriv ut

 

Vattenledningsnätet

Eda kommun har fem grundvattenverk. Eda Glasbruk, Koppom, Köla, Skillingsfors och Åmotfors.


Vattnet tas via borrhål eller brunnar som är belägna inom respektive vattenskyddsområde. Inom  vattenskyddsområdet är det extra viktigt att undvika utsläpp som kan förorena grundvattnet. Vattnets mikrobiologiska status säkerställs innan leverans till ledningsnätet genom uv-bestrålning och/eller klorering. 

Ledningsnätet består av ca 11 mil ledningar.


Spillvattennätet

I Eda kommun finns fem avloppsreningsverk: Charlottenbergs, Åmotfors, Koppoms, Skillingsfors och Flogned-Noresunds avloppsreningsverk.

Ledningnätet består av ca 72 mil ledningar, 1 mil tryckledning och 30 st pumpstationer


Ingående och utgående vatten analyseras regelbundet för att kontrollera att reningen är tillfredsställande. Främst kontrolleras halterna av organiskt material (ex fett och kolhydrater), kväve och fosfor samt pH.

Det slam som bildas vid reningen av avloppsvattnet, analyseras kemiskt för att detektera tungmetaller såsom bly och kadmium mm. Det avvattnade slammet komposteras på Lundens avfallsanläggning för framtida användning som gödsel och inblandning i anläggningsjord. 

 

Vid avloppsreningen används framförallt naturliga reningsprocesser, där mikroorganismer såsom olika "nyttiga" bakterier, bryter ner det organiska materialet i avloppsvattnet. Avloppsvattnet kan därför inte renas effektivt från kemikalier, färgrester, mediciner, lösningsmedel eller andra ämnen och föremål som inte kan brytas ned naturligt.


Förutom att många kemikalier renas dåligt, kan de döda eller störa de nyttiga mikroorganismerna som sköter reningen. Om de nyttiga bakterierna avdödas, kan det ta veckor innan avloppsverkets rening fungerar som den ska igen.


Släng därför inte detta i avloppet:

  • Mediciner 
  • Färgrester 
  • Lösningsmedel

Gör istället så här:

  • Mediciner - Lämna på Apoteket 
  • Kemikalier - Lämna på miljöstation 
  • Lösningsmedel - Lämna på miljöstation

Dagvattennätet

Dagvattnet samlas idag in från fastigheter, vägar och allmänna ytor. Dagvattnet leds till olika recipienter. I dagsläget renas inte dagvattnet. Ett projekt pågår för att rena dagvattnet innan det släpps ut i vattendrag.


Dagvattnet innehåller allt det som finns på markytan. Organiska ämnen, oljerester, salter och olika partiklar. En av dagvattensystemets uppgifter är att bespara spillvattennnätet överskottsvatten som kan leda till källaröversvämningar och dyra driftskostnader för avloppsreningen.

 
Sidansvarig: Marcus Brolin

Mina favoriter
Spara sidan som favorit