Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Fettavskiljare Skriv ut

 

Allmänt

Stora mängder fett i avloppsnätet kan orsaka avloppsstopp. Fettet stelnar i ledningarna och kan orsaka proppar.
Antalet fall där fett orsakat stopp i avloppssystemet har ökat under de senaste tio åren. I olyckliga fall kan sådana avloppsstopp leda till källaröversvämningar. Höga halter av fett i avloppsvattnet har dessutom en negativ inverkan på reningen vid avloppsreningsverken.


Vem måste ha fettavskiljare ?

Enligt ABVA (allmänna bestämmelser för brukande av Eda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning) får halten avskiljbart fett i det vatten som tillförs avloppssystemet inte överstiga 50 mg per liter. Högre halter fett innebär risk för igensättning av ledningarna.
Inte ens verksamheter med enbart diskning klarar gränsen på 50 mg fett/liter. I praktiken innebär detta att alla verksamheter som hanterar eller tillverkar livsmedel måste ha fettavskiljare.


Fettavskiljare

För att förhindra större utsläpp av fett i ledningsnätet från verksamheter som t.ex. pizzeria, restaurang, café, bageri eller liknande ska en typgodkänd och funktionstestad fettavskiljare installeras, undantag från detta kan eventuellt göras för mindre sommarserveringar.
Avskiljaren skall vara dimensionerad enligt SS-EN 1825-2 och konstruerad enligt prEN-1825-1. Beträffande dimensionering, se VAV:s VA-Forsk Rapport nr 1994-15, "Avskiljare för lätta vätskor och fett".


Krav vid befintlig verksamhet anmälan vid ändring

En befintlig eller ny livsmedelsverksamhet ska underrätta gatusektionen för bedömning av behovet av fettavskiljare. Fastigheter som har verksamheter där fettavskiljare krävs får bekosta åtgärder på stopp i servisledningen själva om fettavskiljare ej installerats. Fastighetsägaren är själv skyldig att installera fettavkiljare och anmäla detta till gatusektionen


Placering av fettavskiljare

Enligt livsmedelslagen får en fettavskiljare inte placeras i lokal där man hanterar livsmedel. Anledningen till detta är att fettavskiljaren kan ge upphov till hygieniska olägenheter i livsmedelslokalen. Avskiljaren ska placeras så att sug slangar och annan utrustning som krävs vid tömningen inte behöver dras genom den lokal där man hanterar livsmedel. Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt avskiljaren så att den är lättillgänglig vid rengöring och tömning.
Det kan vara bra att ha avskiljaren uppallad en bit över golvet så att den blir lättare åtkomlig. Lokalen där fettavskiljaren är placerad bör vara väl ventilerad och försedd med vatten och golvbrunn.


Tömning

Efter installationen skall tömning av avskiljaren ske minst två gånger per år och i övrigt så ofta att god funktion erhålls. Besiktning, tömning och underhåll bekostas av anläggningens ägare.
Fettavskiljare töms av kommunen godkänd entreprenör.

Extra tömningar sker efter beställning.


Om fettavskiljare saknas

Miljösektionen kontrollerar regelbundet alla verksamheter i kommunen som hanterar livsmedel. Om någon av dessa saknar fettavskiljare överlämnas ärendet till gatusektionen som tar kontakt med ägaren och informerar om de krav som gäller. Ägaren uppmanas att installera en fettavskiljare inom tre månader. Om fettavskiljare trots detta inte installeras kan gatusektionen i värsta fall strypa dricksvattentillförseln till verksamheten eller proppa avloppet. 
Sidansvarig: Marcus Brolin

Mina favoriter
Spara sidan som favorit