Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Kommunfullmäktiges ordförande Skriv ut

 
KF_presidium.jpg

Fr v Bo-Inge Nilsson, Annika Hugne och Ola Dahlström

Kommunfullmäktiges ordförande heter Bo-Inge Nilsson och representerar Hela Edas Lista.


Ordföranden tillsammans med 1:e vice ordförande Ola Dahlström (L) och 

2:e vice ordförande Annika Hugne (C) utgör kommunfullmäktiges presidium.

 

Kommunfullmäktiges presidium har också rollen som en beredning som kallas presidieberedningen, deras uppdrag är att:

 • planera och kungöra kommunfullmäktiges sammanträden samt svarar för det praktiska genomförandet av kommunfullmäktiges sammanträden.
 • kontrollera att ärenden vilka överlämnas till kommunfullmäktige för behandling är tillräckligt beredda.
 • kalla anställda hos kommunen, eller andra sakkunniga, att lämna upplysningar vid kommunfullmäktiges sammanträden.
 • besluta om lokaler för sammanträden med kommunfullmäktige.
 • svara för fullmäktiges årsplanering i årshjulet.
 • bereda frågor om ansvarsfrihet och anmärkning i anslutning till revisionsberättelsen.
 • bereda ärenden avseende kommunfullmäktiges arbetsordning, partistöd, reglementen, bolagens ägardirektiv och bolagsordningar samt styrdokument kring ersättningar till förtroendevalda om dessa ärenden ej bereds av andra organ, t ex tillfällig fullmäktigeberedning.
 • föreslår fördelning av anslagen till den politiska organisationen i fullmäktige, beredningar, kommunstyrelsen, utskott, råd, nämnder och revisorerna vid antagande av nästkommande års budget. 
 • ansvara för uppföljning och utvärdering av kommunfullmäktiges verksamhet.
 • bereda motioner och medborgarförslag i ärenden som avser kommunfullmäktiges verksamhet och den politiska organisationen.
 • initiera och genomföra överläggningar med partiernas gruppledare i kommunfullmäktige, kommunstyrelsens presidium, kommunens revisorer, fullmäktigeberedningarnas presidier, nämndernas presidier, kommunchefens ledningsgrupp och företrädare för bolagen .
 • minst två gånger per mandatperiod arrangera en rundtur i kommunen för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige för att informera om pågående och kommande projekt.
 • svarar för uppvaktningar och representation i den mån detta ej tillkommer annan.
 • ansvara för genomförandet av medborgarskapsceremonin varje år.
 • Presidieberedningens uppdrag kring de övriga beredningarna är att:
 • lämna förslag till uppdrag, vilka kan tilldelas fullmäktigeberedning.
 • samordna och följa fullmäktigeberedningarnas verksamhet.
 • lämna förslag till entledigande av tillfällig fullmäktigeberedning.


Ordföranden har flera viktiga uppgifter som att representera kommunen i olika sammanhang eller se till att kommunfullmäktiges sammanträden genomförs enligt gällande föreskrifter.


Kommunfullmäktiges ordförande genom tiderna från kommunsammanslagningen 1971Carl M Olsson (S)

1971-1976 

Gustav Gustavsson (S)

1977-okt 1982

Göran Magnusson (S)

nov 1982-okt 1985

Harry Ericsson (S)

nov 1985-sept 1986

Erland Karlsson (S)

okt 1986-okt 1988

John-Eric Carlsson (S)

nov 1988-okt 1991

Gunilla Andersson (S)

nov 1991-sept 1993

Kjell Lundh (S)

okt 1993-okt 1998

Rune Moberg (M)

nov 1998-okt 2002

Adriana Wilke Toker (S)

nov 2002-sept 2007

Arne Backelin (S)

okt 2007-okt 2010

Gunnar Adolfson (C)

nov 2010-okt 2014

Bo-Inge Nilsson (HEL) okt 2014-

Sidansvarig: Anna Bryntesson
Mer information

Bo-Inge Nilsson

Kommunfullmäktiges ordförande

bo-inge.nilsson@eda.se


Mina favoriter
Spara sidan som favorit