Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Detaljplan för Tallmon- Morast, Charlottenberg Skriv ut

 
Flygfoto över planområde

Planens syfte är att möjliggöra en lokalgata och vägbro med separat gång- och cykelväg för trafik mellan Tallmon- och Morastområdet. Planen ska också säkerställa rätten att bygga samman handelshusen på Tallmon och Morast med nya handels- eller hotellokaler samt en väderskyddad passage över Vrångsälven. Planärendet behandlas med ett utökat förfarande och det finns nu möjlighet att framföra synpunkter på förslaget till detaljplan.


Samrådshandlingar fanns tillgängliga för samråd från 22 januari 2018 till 23 februari 2018. Inkomna synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse. Dessa handlingar finns längst ner på sidan.


Granskningshandlingar har varit tillgängliga för granskning mellan 11 juli till 31 augusti. Inkomna yttranden ska sammanställas i ett granskningsutlåtande.


Kommunfullmäktige beslutade att anta detaljplanen 2018-12-19 § 144.

 

Sakägare som lämnat yttranden senast innan granskningstidens utgång som inte blivit tillgodosedda har möjlighet att överklaga beslut om antagande av planen till Mark- och miljödomstolen. Överklagan ska vara skriftlig och lämnas in till kommunen senast 2019-01-12.


Hur du överklagar kan du läsa mer om här. 


Antagande.jpgSidansvarig: Elin Fredriksson
Mer information

Elin Fredriksson

Samhällsplanerare

0571-281 90

elin.fredriksson@eda.se


Mina favoriter
Spara sidan som favorit