Vrångsälvsudden

Flygbild över planområdet

PLANENS SYFTE

Syftet med det kommande planarbetet är att möjliggöra bostäder i närhet till handelsområdet för att komplettera tätortens gestaltning samt möta kommunens behov på trygghetsboende och bostäder.

PROGRAMSAMRÅD

Programhandlingarna var ute på programsamråd 18 april 2017 till 8 maj 2017.

STATUS

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2019-03-14 § 31 att planen tillvidare blir vilande.